Часть 1

ἀγαθός (ή, όν): добрый, порядочный

ἄγαλμα, ατος τό: статуя

ἄγαν: слишком, очень

ἄγγελος, ου ὁ: вестник, ангел

ἀγέλη, ης ἡ: стадо

ἄγνωστος, ον: незнакомый с чем-л., неизвестный

ἀγορά, ᾶς ἡ: собрание, рынок, площадь

ἄγραφος, ον: неписаный

ἄγριος, α, ον: дикий

ἀγρός, οῦ ὁ: поле

ἄγω: вести

ἀγών, ῶνος ὁ: состязание, соревнование, борьба

ἀγῶνα ἄγω: проводить состязание

ἀγωνίζομαι + acc.: бороться, состязаться (за победу в каком-либо состязании), спорить

ἀδελφή, ῆς ἡ: сестра

ἀδελφός, οῦ ὁ: брат

ἀδικία, ας ἡ: несправедливость

ἀδύνατος, ον: невозможный, бессильный, неспособный

ᾄδω: петь

ἀεὶ μᾶλλον: все больше

ἀεί: всегда

ἀείδω (стяж. ᾄδω): петь

ἀετός, οῦ ὁ: орел

ἀήρ, ἀέρος ὁ: воздух

ἀθάνατος, ον: бессмертный

Ἀθηνᾶ, ᾶς ἡ: Афина

Ἀθήναζε: в Афины

Ἀθῆναι, ῶν αἱ: Афины

Ἀθηναῖος, οῦ ὁ: афинянин, афинский

Ἀθήνηθεν: из Афин

Ἀθήνησι(ν): в Афинах

ἀθλεύω: состязаться за награду

ἀθλητής, οῦ ὁ: атлет, борец

ἄθλιος, ία, ιον: несчастный, жалкий

ἆθλον, ου τό: награда за победу (pl. место состязаний)

ἆθλος, ου ὁ: соревнование, подвиг

ἁθροίζω: собирать

ἄθυμος (ον): трусливый, малодушный

αἰθήρ, έρος ὁ: эфир

Αἰθίοψ, οπος ὁ: эфиоп

αἴξ, αἰγός ἡ: коза

αἴτιος, ία, ιον: являющийся причиной, виновный

αἴτιος, ου ὁ: виновник

ἀκίνδυνος, ον: безопасный (неопасный)

ἀκολουθέω: следовать

ἀκούω: слышать, слушать

ἀκριβής, ές: точный

ἀκρόπολις, εως ἡ: крепость, акрополь

ἄκρος, α, ον: высший, лучший

ἀκτή, ῆς ἡ: берег

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον: делающий против воли, не добровольно

ἄλγος, ους τό: боль, страдание

ἀληθής, ές: истинный

ἀληθινός, ή, όν: истинный

ἅλις: довольно, достаточно

ἀλλά: но, однако

ἀλλάττω: менять, обменивать

ἀλλήλων, οις, ους: друг друга

ἅλλομαι: прыгать

ἄλλος (η, ο): другой

ἄλλος, η, ἄλλο: другой

ἄλλοτε: в другой раз

ἀλλότριος, ία, ιον: чужой

Ἀλφεῖος, ου ὁ: Алфей

ἀμβρόσιος, α, ον: бессмертный

ἀμελέω + gen.: пренебрегать, не заботиться

ἀμύνομαι: защищаться

ἀμύνω: защищать, отражать

ἀναβαίνω: восходить

ἀναγκάζω: принуждать

ἀναγκαῖος, αία, αῖον: нужный, необходимый

ἀνάγκη, ης ἡ: нужда, принуждение (необходимость)

ἀναγράφω: записывать

ἀνάθημα, ατος τό: посвятительный дар богам

ἀναφέρω: выносить наверх

ἀνδρεία, ας ἡ: мужество, отвага

ἀνδρεῖος, εία, εῖον: смелый, мужественный

ἀνδριάς, άντος ὁ: статуя

ἄνεμος, ου ὁ: ветер

ἄνευ + gen.: без

ἀνήρ, ἀνδρός ὁ: мужчина, человек

ἀνθρώπειος, α, ον: человеческий

ἄνθρωπος, ου ὁ: человек

ἄνοια, ας ἡ: безумие

ἄνους, ἄνουν: безумный

ἀντάξιος, ον: равноценный, стоящий

ἀνύω (атт. ἀνύτω): совершать, исполнять

ἄξεινος, ον: негостеприимный

ἄξιος, α, ον: достойный

ἀξιόω: считать достойным; просить

ἀοιδός, οῦ ὁ: певец

ἀπαλλάττομαι: удаляться, уезжать; избавляться, освобождаться

ἀπαλλάττω: удалять, изгонять; избавлять, освобождать

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: весь, всякий (pl. все)

ἄπειρος, ον: беспредельный; неопределенный; несведущий

ἀπέρχομαι: уходить

ἀπό + gen.: от

ἀποδημέω: выезжать, переезжать

ἀποθνῄσκω: умирать

ἀποικία, ας ἡ: колония

ἀποκρίνομαι: отвечать

ἀποκτείνω: убивать

ἀπορία, ας ἡ: недостаток, затруднение

ἀποστερέω: лишать

ἀποφαίνομαι: показывать

ἅπτω: прикреплять, привязывать

ἀπώλεια, ας ἡ: гибель

ἆρα;: ли (с οὐ – ожидание положительного ответа, с μή – отрицательного)

ἄρα: итак, следовательно

Ἄραψ, Ἄραβος ὁ: араб

ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν: серебряный

ἀρετή, ῆς ἡ: доблесть, добродетель

ἀριθμητικός, οῦ ὁ: человек, умеющий считать

ἀριθμός, οῦ ὁ: число

ἀριστοκρατία, ας ἡ: аристократия

ἄριστος, η, ον: лучший

ἅρμα, ατος τό: колесница

ἀροτήρ, ῆρος ὁ: пахарь

ἁρπάζω: похищать

ἅρπαξ, αγος: хищный, алчный

ἄῤῥην, ἄῤῥεν (gen. ἄῤῥενος): мужской, мужского пола

ἄρτι: недавно

ἀρχαῖος, α, ον: древний

ἀρχή, ῆς ἡ: начало, власть

ἄρχομαι: начинать

ἄρχω: править, начальствовать

ἄρχων, οντος ὁ: правитель, архонт

Ἀσία, ας ἡ: Азия

ἀσκέω: упражнять, обрабатывать

ἀσπίς, ίδος ἡ: щит

ἀστήρ, έρος ὁ: звезда

ἄστυ, εως τό: город (столичный)

ἀσφάλεια, είας ἡ: безопасность

ἀσφαλής, ές: безопасный, надежный

ἀτείχιστος, ον: неукрепленный, лишенный стен

ἀτιμάζω: бесчестить, не почитать

Ἀτρείδης, ου ὁ: Атрид

Ἀττική, ῆς ἡ: Аттика

Ἀττικός, ή, όν: аттический

Αὐγείας, ου ὁ: Авгий

αὖθις: снова

αὐξάνω: увеличивать

αὐτίκα: тотчас

αὐτός (ή, ό): он (она, оно); сам (сама, само)

Ἀχαϊκός, ή, όν: ахейский

ἄχαρις, ι (gen. ἀχάριτος): неприятный, неблагодарный

ἄχρηστος, ον: бесполезный, неподходящий

βαίνω: идти, ступать

βάλλω: бросать

βάρβαρος, ον: варварский, негреческий

βαρύς, εῖα, ύ: тяжелый

βασιλεία, ας ἡ: царство, царская власть

βασίλεια, ων τά: царский дворец

βασιλεύς, έως ὁ: царь

βασιλεύω: царствовать

βασιλικός, ή, όν: царский

βία, ας ἡ: сила, насилие

βιάζομαι: принуждать, досаждать

βιβλίον, ου τό: книга

βίβλος, ου ἡ: книга

βίος, ου ὁ: жизнь

βιοτεύω: жить

βλάβη, ης ἡ: вред

βλάπτω (+acc.): повреждать, вредить

βλέπω: смотреть

βοάω: кричать, звать на помощь

βοηθέω: помогать

βοηθός, οῦ ὁ: помощник, защитник

Βοιώτιος, α, ον: беотийский

βορέας, ου ὁ: Борей, северный ветер; север

βουλεύομαι: совещаться, решать

βουλή, ῆς ἡ: воля

βούλομαι: хотеть

βοῦς, βοός ὁ, ἡ: бык, корова

βραδύς, εῖα, ύ: медленный

βραχύς, εῖα, ύ: короткий

βωμός, οῦ ὁ: алтарь

γάμος, ου ὁ: свадьба

γάρ: дело в том, что…, ибо…, ведь…

γε: по крайней мере, даже, именно

γείτων, ονος ὁ: сосед

γένος, ους τό: род, происхождение, племя

Γερμανικός, ή, όν: германский

γέρων, οντος ὁ: старик

γεωμέτρης, ου ὁ: землемер, геометр

γεωργία, ας ἡ: земледелие

γεωργός, οῦ ὁ: земледелец

γῆ, γῆς ἡ: земля, страна

γηράσκω: стареть

γίγας, αντος ὁ: гигант

γίγνομαι: возникать, рождаться

γιγνώσκω: узнавать

γλαῦξ, γλαυκός ἡ: сова

γλυκύς, εῖα, ύ: сладкий, приятный

γλῶττα, ης ἡ: язык, речь

γνώμη, ης ἡ: мнение, мысль

γονεύς, έως ὁ: родитель; (pl.) родители

γράμμα, ατος τό: буква

γράφω: писать

γυμνάζω: упражнять, обучать, тренировать

γυμνικός, ή, όν: гимнастический

γυμνός, ή, όν: голый

γυνή (γυναικός) ἡ: женщина, жена

Δαίδαλος, ου ὁ: Дедал

δαμάζω: укрощать

δέ: а, но, же, с другой стороны

δειλός, ή, όν: трусливый

δεινός, ή, όν: ужасный, могучий

δέκα: десять

δέκατος, η, ον: десятый

Δελφικός, ή, όν: дельфийский

δελφίς, ῖνος ὁ: дельфин

Δελφοί, ῶν οἱ: Дельфы

δένδρον, ου τό: дерево

δέρμα, ατος тό: кожа, шкура

δεσμεύω: связывать, сковывать

δεσμός, οῦ ὁ: привязь; pl. оковы, тюрьма

δέσποινα, ης ἡ: госпожа

δεσπότης, ου ὁ: владыка, хозяин

δέχομαι: получать

δή: конечно, в самом деле

δῆλος, η, ον: ясный, очевидный, явный

δηλόω: являть

δημιουργός, οῦ ὁ: творец

δημοκρατία, ας ἡ: демократия, власть народа

δῆμος, ου, ὁ: народ

δημοτικός, ή, ός: относящийся к народу

διά + acc.: через, посредством, из-за, по причине

διά + gen.: через, сквозь

διὰ τί: почему

διὰ τοῦτο: поэтому

διαλέγομαι: беседовать, рассуждать

διαλύω: освобождать, развязывать

διαπράττω: совершать, оканчивать

διαφέρω: отличаться

διαφθείρω: разрушать, губить

διαφορά, ᾶς ἡ: различие, раздор, спор

διδάσκαλος, ου ὁ, ἡ: учитель, учительница

διδάσκω: преподавать; разучивать, ставить (на сцене)

διέρχομαι: проходить

δικάζω: судить

δίκαιος (α, ον): справедливый, праведный

δικαιοσύνη, ης ἡ: справедливость

δικαστής, οῦ ὁ: судья

δίκη, ης ἡ: справедливость, право

δίπους, δίπουν (gen. δίποδος): двуногий

διώκω: преследовать

δολερός, ά, όν: хитрый, коварный

δόλος, ου ὁ: хитрость

δόξα, ης ἡ: слава, мнение

δορά, ᾶς ἡ: шкура, руно

δόσις, εως ἡ: даяние, дар

δουλεία, ας ἡ: рабство

δοῦλος, ου, ὁ: раб

δουλόω: порабощать

δράκων, οντος ὁ: дракон, змея

δυνατός (ή, όν): сильный, способный

δύο: два

δωρεά, ᾶς ἡ: подарок

Δωριεύς, έως ὁ: дориец

Δωρικός, ή, όν: дорийский

δῶρον, ου τό: дар

ἐάν + con.: если

ἔαρ, ἔαρος тό: весна

ἕβδομος, η, ον: седьмой

ἐγκλείω: заключать, запирать

ἐγώ: я

ἐθέλω (θέλω): хотеть

ἔθνος, ους τό: племя, народ

εἰ: если

εἰ: ли

εἶδος, ους τό: вид

εἴθε, εἰ γάρ: о, если бы!

εἵλως, ωτος ὁ: илот

εἰμί (энкл.), inf. εἶναι: быть

εἶναι: инфинитив глагола быть

εἰρήνη, ης ἡ: мир

εἰς + acc.: (куда?) в

εἷς, μία, ἕν: один, одна, одно

εἰσβαίνω: входить

εἰσβάλλω: бросать во что-л., вторгаться

εἰσβάλλω: вбрасывать

εἰσέρχομαι: входить

εἰσί(ν): они есть

εἴσοδος, ου ἡ: вход

εἰσπηδάω: впрыгивать

εἰσπίπτω: падать во что-либо, впадать

εἰσφορά, ᾶς ἡ: взнос, налог

ἐκ, ἐξ + gen.: из (с — о времени)

ἕκαστος, η, ον: каждый

ἑκατόν: сто

ἐκβαίνω: выходить

ἐκεῖ: там

ἐκεῖνος, η, о: этот

ἐκκάω: выжигать

ἐκκλησία, ας ἡ: народное собрание

ἔκλειψις, εως ἡ: солнечное затмение; недостаток (отсутствие)

ἐκπλήττω: пугать

ἑκών, οῦσα, όν: делающий по собственной воле

ἐλαία, ας ἡ: олива

ἔλαιον, ου τό: оливковое масло

ἐλευθερία, ας ἡ: свобода

ἐλεύθερος, α, ον: свободный

Ἑλλάς, άδος ἡ: Греция

Ἕλλην, ηνος ὁ: грек

Ἑλληνικός (ή, όν): греческий

ἐλπίζω: надеяться

ἐλπίς, ίδος ἡ: надежда

ἐμός, ἐμή, ἐμόν: мой, моя, моё

ἐμπειρία, ας ἡ: опытность, знание

ἔμπειρος, ον: опытный

ἐμπορία, ας ἡ: торговля

ἐμπόριον, ου тό: рынок, фактория

ἔμπορος, ου ὁ: купец

ἐν + dat.: (где?) в

ἕν: одно

ἐναντίος, ου ὁ: противник, неприятель

ἔνδεια, ας ἡ: потребность, нужда, нехватка

ἔνδοξος, ον: знаменитый

ἕνεκα (после gen.): ради, из-за

ἔνθα: там, тогда

ἐνιαυτός, οῦ ὁ: год

ἔνιοι, αι, α: некоторые

ἐνίοτε: иногда, подчас

ἔνοικος, ου ὁ: житель

ἐνταῦθα: здесь, там

ἐντεῦθεν: отсюда, с тех пор

ἐντός + gen.: внутри

ἐξέρχομαι: выходить

ἔξεστι: позволено, возможно (с временными, причастными, инфинитивными формами)

ἐξετάζω: испытывать, рассматривать

ἐξηγέομαι: рассказывать, разъяснять

ἑξήκοντα: шестьдесят

ἐξορύττω: выкапывать

ἑορτή, ῆς ἡ: праздник

ἑορτὴν ἄγω: праздник праздновать

ἔπαινος, ου, ὁ: похвала

ἐπανέρχομαι: возвращаться

ἐπεί: после того как; так как

ἔπειτα: затем, потом

ἐπί + acc.: на, к (куда?)

ἐπί + dat.: на, у (где?) или означает причину

ἐπί + gen.: на, у (где?)

ἐπιθυμέω + gen.: желать

ἐπικός, ή, όν: эпический

ἐπιστήμη, ης ἡ: знание, наука

ἐπιστήμων, ον: знающий, учёный

ἐπιτάττω: приказывать; выстраивать

ἔπος, ους τό: слово, рассказ

ἑπτά: семь

ἐργάζομαι: работать

ἐργαστήριον, ου τό: мастерская

ἐργάτης, ου ὁ: работник

ἔργον, ου τό: дело

ἔρημος, ον: пустынный

ἐρίζω: спорить

ἔρις, ιδος ἡ: ссора, спор

ἔρχομαι: идти

ἔρως, ωτος ὁ: любовь, Эрот

ἐρωτάω + acc.: спрашивать

ἐσθής, ῆτος ἡ: одежда

ἐσθίω: есть, поедать

ἐσθλός, ή, όν: благородный

ἔσονται: они будут

ἑσπέρα, ας ἡ: вечер

ἔσται: он, она, оно будет

ἐστί(ν): он, она, оно есть

ἑταῖρος, ου ὁ: товарищ

ἔτι: еще

ἕτοιμος, η, ον: готовый

εὖ πράττω: у меня всё хорошо

εὖ: хорошо

Εὐβοία, ας ἡ: Эвбея

εὐγένεια, ας ἡ: благородство происхождения

εὐγενής, ές: благородный по происхождению

εὐδαιμονία, ας ἡ: счастье, благополучие

εὐδαιμονίζω: считать счастливым

εὐδαίμων, εὔδαιμον: счастливый

εὐδοξία, ας ἡ: хорошая репутация

εὔελπις, ι (gen. εὐέλπιδος): исполненный хороших надежд

εὐκλεής, ές: славный

εὐμενής, ές: благосклонный

εὐνομία, ας ἡ: благоустройство, законность

εὔνους, εὔνουν: доброжелательный, благорасположенный

εὔξεινος, ον: гостеприимный

εὑρίσκω: находить

εὐρύς, εῖα, ύ: широкий

Εὐρυσθεύς, έως ὁ: Эврисфей

εὐσεβής, ές: благочестивый

εὐτελής, ές: дешевый

εὐτυχής, ές: удачливый, счастливый

εὐτυχία, ας ἡ: счастье, удача

εὔχομαι: просить, молить

Ἔφεσος, ου ἡ: Эфес

ἔφη: говорил, сказал (3 л. ед. ч.)

ἔφηβος, ου ὁ: юноша

ἔφορος, ου ὁ: эфор, надзиратель

ἐχθαίρω: ненавидеть

ἐχθρός, οῦ ὁ: враг, враждебный

ἔχω: иметь

ἕως: пока не; до того, как

Ζεύς, Διός (Διί, Δία, ὦ Ζεῦ) ὁ: Зевс

ζημιόω: наказывать

ζωμός, οῦ ὁ: черная похлебка

ζῷον, ου τό: животное

ἡ αὐτή: та же самая

ἤ: или

ἥ: которая

ἤ… ἤ: либо… либо

ἥβη, ης ἡ: молодость, юность

ἡγεμών, όνος ὁ: вождь, предводитель

ἡγέομαι + dat.: вести, предводительствовать

ἡγέομαι + inf.: полагать; вести

ἡδέως: охотно, с удовольствием

ἤδη: уже

ἥδομαι: радоваться, наслаждаться

ἡδονή, ῆς ἡ: наслаждение

ἡδύς, εῖα, ύ: приятный, милый

ἦθος, ους τό: нрав, привычка

ἥκω: быть здесь, приходить

ἥλιος, ου ὁ: солнце

ἡμεῖς: мы

ἡμέρα, ας ἡ: день

ἡμέτερος, α, ον: наш

ἥμισυ, ἡμίσεος τό: половина

ἦν: он (а, о) был (а, о)

ἦπαρ τό: печень

ἤπειρος, ου ἡ: материк, суша

Ἡρακλῆς (Ἡρακλέους) ὁ: Геракл

Ἡρόδοτος, ου ὁ: Геродот

ἥρως, ἥρωος ὁ: герой, полубог (славный муж)

ἦσαν: они были

ἡσυχάζω: быть спокойным, молчать

θάλαττα, ης ἡ: море

θάνατος, ου, ὁ: смерть

θαυμάζω + acc.: удивляться, восхищаться

θαυμάσιος (α, ον): удивительный

θεά, ᾶς ἡ: богиня

θέα, ας ἡ: зрелище

θεάομαι: рассматривать, созерцать

θεός, οῦ ὁ: Бог (бог)

θεραπεύω: почитать; ухаживать

θεράπων, οντος ὁ: слуга (как раб, так и свободный), соратник

θερμαίνω: нагревать

θεωρέω: смотреть (зрелище)

θηρίον, ου τό: зверь

θησαυρός, οῦ ὁ: сокровище

θνητός (ή, όν): смертный

Θόμις ἡ: Томы

Θρᾴκη, ης ἡ: Фракия

θρασύς, εῖα, ύ: отважный, смелый

θρίξ, τριχός ἡ: волос

θυγάτηρ, τρός ἡ: дочь

θυμός, οῦ ὁ: дух, мужество

θύρα, ας ἡ: дверь

θύω: приносить в жертву

θώραξ, ακος ὁ: панцирь

ἰατρικὴ τέχνη ἡ: медицина

ἰατρός, οῦ ὁ: врач

ἴδιος, ία, ιον: собственный, своеобразный

ἰδιώτης, ου ὁ: частное лицо

ἱδρύω: основывать

ἱδρώς, ῶτος ὁ: пот

ἱερεύς, έως ὁ: жрец

ἱερόν, οῦ τό: святилище, жертва

ἱερός, ά, όν: священный, святой (великий, чудесный, неприкосновенный)

ἱκανός, ή, όν: достаточный, способный

Ἴκαρος, ου ὁ: Икар

Ἰλιάς, άδος ἡ: Илиада

ἱμάτιον, ου τό: плащ

ἵνα, ὡς, ὅπως (+ coniunct.): чтобы

ἱππόδρομος, ου ὁ: ипподром

ἵππος, ου ὁ: конь

ἰσθμός, οῦ ὁ: перешеек

ἰσχυρός, ά, όν: сильный

ἰσχύς, ύος ἡ: сила, мощь

ἰσχύω: быть сильным

Ἴωνες, ων οἱ: ионийцы

Ἰωνικός, ή, όν: ионийский

καθαίρω: чистить

καθαρός, ά, όν: чистый

καθέζομαι: садиться, сидеть

καί: и

καινός, ή, όν: новый

καίπερ: хотя

καιρός, οῦ ὁ: удобное время, шанс, удача

καίτοι: однако

καίω, κάω: жечь

κακός (ή, όν): плохой, злой

κακῶς πράττω: у меня всё плохо

κάλλιστος, η, ον: прекраснейший

κάλλος, ους τό: красота

καλός (ή, όν): красивый, прекрасный

καλὸς κἀγαθός: прекрасный и доблестный

κάπρος, ου, ὁ: вепрь

Καρχηδόνιος, ου ὁ: карфагенянин

Καρχηδών, όνος ἡ: Карфаген

κασσίτερον, ου τό: олово

κατά + acc.: по, в соответствии

καταβαίνω: нисходить

κατασκευάζω: приготовлять, строить, устанавливать

καταστρέφομαι: подчинять, покорять

καταστρέφω: переворачивать, уничтожать

Καύκασος, ου ὁ: Кавказ

κελεύω: приказывать

κέραμος, ου ὁ: глина, изделие из глины

κέρδος, ους τό: доход, прибыль, корысть

κεφαλή, ῆς ἡ: голова (перен. жизнь)

κῆρυξ, υκος ὁ (иногда κήρυξ): вестник, глашатай

κηρύττω: возвещать

κινδυνεύω: быть в опасности

κίνδυνος, ου, ὁ: опасность

κλέπτω: красть

κοιμίζω: усыплять

κοινῇ: заодно, вместе

κοινός, ή, όν: общий

κολάζω: наказывать

κομίζω: приносить, доставлять, снабжать

κόπρος, οῦ ὁ: навоз

κόραξ, ακος ὁ: ворон

κόρη, ης ἡ: девушка, дочь

Κορίνθιος, α, ον: коринфский

κόρυς, υθος ἡ: шлем

κοσμέω: украшать, приводить в порядок

κόσμος, ου ὁ: порядок, красота, украшение

κρατέω: обладать силой, захватывать, господствовать

κρητικός (ή, όν): критский

κρίνω: судить, различать

κριός, οῦ ὁ: баран, овен

κτάομαι: приобретать

κτῆμα, ατος τό: приобретение (вещь), имущество

κτίζω: основывать

κυκλόω: окружать

Κύπρος, ου ἡ: Кипр

κύριος, ου, ὁ: господин, хозяин

κύων, κυνός ὁ, ἡ: собака

κωλύομαι + gen.: не иметь доступа, быть лишенным

κωλύω + acc.: мешать, препятствовать (кому?)

λαβύρινθος, ου ὁ: лабиринт

λάθρᾳ: тайно

λαμβάνω: брать, получать

λαμπάς, άδος ἡ: факел

λαμπρός, ά, όν: блистательный, прекрасный

λάμπω: блистать

λέγω: говорить

λείπω: покидать

λευκός, ή, όν: белый; сияющий

λέων, οντος ὁ: лев

Λιβύη, ης ἡ: Ливия, Африка

λιμήν, ένος ὁ: гавань

λίνον, ου τό: нить

λογίζομαι: рассчитывать, рассуждать

λόγος, ου ὁ: слово, речь, наука

Λυδός, ή, όν: лидийский

λύπη, ης ἡ: горе

λυπηρός, ά, όν: печальный

λύω: развязывать, освобождать

μάθημα, ατος τό: наука, знание

μαθητής, οῦ ὁ: ученик

μαίνομαι: безумствовать

μακάριος (α, ον): счастливый

Μακεδονία, ας ἡ: Македония

μακρός (ά, όν): большой, долгий, длинный

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα: очень, более, наиболее

μάλιστα: более всего, весьма, особенно

µᾶλλον ἢ: более чем, лучше чем

μανθάνω: учиться, узнавать

μαντεῖον, ου τό: оракул

μάστιξ, ιγος ἡ: бич, кнут

μάτην: тщетно, напрасно

μάχαιρα, ας ἡ: нож, меч

μάχομαι + dat.: сражаться (против)

μεγαλοπρεπής, ές: великолепный

μέγαρον, ου τό: зал

μέγας, μεγάλη, μέγα: большой

μέγιστος (η, ον): величайший

μέλας, μέλαινα, μέλαν: черный

μέλι, μέλιτος τό: мед

μέλλω: собираться, намереваться

μέλος, ους τό: песня

μέμφομαι: бранить, порицать, упрекать

μέν: частица, соотн. с δέ

μένω: оставаться, пребывать, ждать

μέρος, ους τό: часть

Μεσημβρία, ας ἡ: Месембрия

μέσον, ου τό: середина

μέσος, η, ον: средний

μεστός (ή, όν): полный

μετά (+ acc.): после

μετά (+ gen.): с

μεταβολή, ῆς ἡ: перемена

μέταλλον, ου τό: рудник

μεταπέμπομαι + acc.: посылать (за кем-либо)

μετάστασις, εως ἡ: изменение

μετέχω + gen.: иметь долю (в чем-либо)

μέτρον, ου τό: мера

μή: не

µηδείς, µηδεµία, µηδέν: никто, ничто

μῆκος, ους τό: длина

μῆλον, ου τό: яблоко

μήν, μηνός ὁ: месяц

μηνύω: возвещать

μήτε… μήτε, оὔτε… оὔτε: ни… ни

μήτηρ, μητρός ἡ: мать

μικρός (ά, όν): маленький

Μιλήσιος, α, ον: милетский

Μίλητος, ου ἡ: Милет

μιμέομαι + acc.: подражать

μνημονεύω: помнить, упоминать

μοῖρα, ας ἡ: судьба, участь; богиня судьбы

μόνος, η, ον: единый, единственный

μορφή, ῆς ἡ: форма, красота

Μοῦσα, ης ἡ: Муза

μουσικός, ή, όν: мусический, относящийся к Музам

μῦθος, ου, ὁ: рассказ, слово

Μυκηναῖος, α, ον: микенский

ναός, οῦ ὁ: храм

ναῦς, νεώς ἡ: корабль

ναύτης, ου ὁ: моряк

νεανίας, ου ὁ: юноша

νεανίσκος, ου ὁ: юноша

νεκρός, οῦ ὁ: мертвый

νέμω: пасти

νέος, ου ὁ: юноша

νέος, ου: новый, молодой

νεφέλη, ης ἡ: облако, туча

νῆσος, ου ἡ: остров

νικάω τὰ Ὀλύμπια: побеждать на Олимпийских играх

νικάω: побеждать

νόησις, εως ἡ: мышление

νομίζω: считать, полагать

νόμισμα, ατος τό: монета

νομοθεσία, ας ἡ: законодательство

νομοθέτης, ου ὁ: законодатель

νόμος, ου ὁ: закон

νόστος, ου ὁ: возвращение

νοῦς, νοῦ ὁ: ум

νύκτωρ: ночью

νύμφη, ης ἡ: нимфа; невеста

νῦν: ныне, сейчас

νύξ, νυκτός ἡ: ночь

νῶτον, ου τό (νῶτος ὁ): спина, хребет; поверхность

ξενίζω: оказывать гостеприимство, угощать

ξένος, ου ὁ: гость

ξύλινος, η, ον: деревянный

ὁ αὐτός: тот же самый

ὅ: которое

ὅδε, ἥδε, τόδε: этот

ὁδεύω: путешествовать

ὁδός, οῦ ἡ: дорога, путь

ὀδούς, ὀδόντος ὁ: зуб

Ὀδυσσεία, ας ἡ: Одиссея

οἱ πολλοί: большинство

οἴκαδε: домой

οἰκέτης, ου ὁ: слуга, раб

οἴκησις, εως ἡ: обитание; жилище

οἰκήτωρ, ορος ὁ: житель; поселенец

οἰκία, ας ἡ: дом, комната

οἰκίζω: основывать, строить, населять

οἰκοδομέω: возводить

οἶκος, ου, ὁ: дом

οἰμώζω: кричать, плакать

οἶνος, ου ὁ: вино

Ὀλβία, ας ἡ: Ольвия

ὄλβος, ου ὁ: счастье

ὀλίγος (η, ον): немногочисленный, малый

ὅλος, η, ον: весь, целый

Ὀλυμπία, ας ἡ: Олимпия, местность в Элладе

Ὀλύμπια, ων τά: Олимпийские игры

Ὀλυμπιονίκης, ου ὁ: победитель Олимпийских игр

ὁμιλέω + dat.: быть вместе, общаться

ὅμοιος, α, ον: подобный

ὁμόνοια, ας ἡ: единомыслие, согласие

ὅμως: однако

ὄνομα, ατος τό: имя

ὀνομάζω: называть

ὄνυξ, ὄνυχος ὁ: коготь

ὄνυξ, υχος ὁ: ноготь, коготь

ὀξύς, εῖα, ύ: острый, пронзительный

ὁπλίτης, ου ὁ: гоплит, тяжеловооруженный воин

ὅπλον, ου τό: оружие

ὁπόταν + con.: когда бы, в случае если

ὀργίζομαι: гневаться

ὀρεινός, ή, όν: горный

ὀρθός, ή, όν: прямой, правильный

ὅρκος, ου ὁ: клятва

ὄρνις, ιθος ἡ: птица

ὄρος, ους τό: гора

ὀρύττω: копать

ὅς: который

ὅστις, ἥτις, ὅ τι (эп. тж. ὅττι): всякий, кто; кто бы ни

ὀστοῦν, οῦ τό: кость

ὅταν + con.: всякий раз как, когда

ὅτε: когда, в то время как

ὅτι: поскольку, что

οὐ (οὐκ, οὐχ): не, нет

οὐ μόνον … ἀλλὰ καί: не только … но и

οὗ: где (относит.)

οὐδέ: и не, также не

οὐδείς, οὐδεµία, οὐδέν: никто, ничто

οὐκέτι, μηκέτι: больше не

οὖν: итак

οὔποτε, μήποτε: никогда

οὔπω, μήπω: еще не

οὐρανός, οῦ ὁ: небо

οὗτος, αὕτη, τοῦτο: этот, эта, это

οὕτω, οὕτως: так, таким образом

ὀφείλω: быть должным, быть обязанным

ὀφθαλμός, οῦ ὁ: глаз

πάθημα, ατος τό: страдание

πάθος, ους τό: страдание, происшествие

παιδεία, ας ἡ: воспитание, культура

παιδεύω: воспитывать

παῖς, παιδός ὁ, ἡ: ребенок (сын, дочь)

πάλαι: давно, с давних времен

παλαιός, ά, όν: древний, старый

πάλιν: опять, снова

Παναθήναια, ων τά: Панафинеи

Παντικαπαῖον, ου тό: Пантикапей

παντοῖος, α, ον: разнообразный

πάντως: совсем, полностью, всячески

πάνυ: очень, весьма

παρά + acc.: вдоль, мимо, против

παρά + dat.: при, напротив

παρά + gen.: от

παραλείπω: оставлять в стороне

παραπλέω: проплывать мимо

παρασκευάζω: снаряжать, подготавливать

παρεῖναι: присутствовать

παρέχω: давать, доставлять

παρθένος, ου ἡ: девушка, дева

Παρθενών, ῶνος ὁ: Парфенон

Παρνασσός, οῦ ὁ: Парнас

πᾶς, πᾶσα, πᾶν: весь, всякий

πάσχω: страдать, терпеть

πατήρ, πατρός ὁ: отец

πατρίς, ίδος ἡ: отечество

παύομαι + gen.: прекращать

παύω: прекращать

πεδίον, ου τό: равнина

πεζῇ: пешком; на суше

πεζός, οῦ ὁ: пеший, пехотинец

πείθομαι: повиноваться

πείθω: убеждать

πειράομαι: пытаться

Πελοπόννησος, ου ἡ: Пелопоннес

πέμπτος, η, ον: пятый

πέμπω: посылать

πένης, ητος: бедный

πένταθλον, ου τό: пятиборье

πέντε: пять

περί + gen: о, об

Περίανδρος, ου ὁ: Периандр

περιβάλλω: набрасывать; (med.) строить вокруг, охватывать

περίοικος, ου ὁ: периэк

περίπλους, ου ὁ: плавание вокруг

περιττός, ή, όν: излишний, избыточный

Πέρσαι, ῶν οἱ: персы

πέτομαι: летать

πέτρα, ας ἡ: скала

πηγή, ῆς ἡ: источник

πιέζω: давить, угнетать

πίναξ, ακος ὁ: доска; карта, картина

πίπτω: падать

πίσσα, ης ἡ (атт. πίττα): смола

πιστεύω: верить, доверять

πίτυς, υος ἡ: сосна

πλεῖστοι οἱ: большая часть, толпа

πλεῖστος, η, ον (превосх. ст. от πολύς): многолюдный, крупнейший, преобладающий

πλέον: больше

πλέω: плыть

πλήρης, ες: полный

πλησιάζω (+ dat.): приближаться

πλήττω: бить, поражать

πλοῖον, ου τό: корабль, судно

πλοῦς, οῦ ὁ: плавание

πλούσιος (α, ον): богатый

πλουτέω: быть богатым

πλουτοκρατία, ας ἡ: плутократия, власть богатых

ποῖ;: куда?

ποιέω: делать

ποίημα, ατος τό: изделие; стихотворение

ποίησις, εως ἡ: изготовление, созидание, творчество

ποιητής, οῦ ὁ: поэт

πολεμέω + dat.: воевать

πολεμικός, ή, όν: боевой, воинственный

πολέμιος, ου ὁ: враг, вражеский

πόλεμος, ου ὁ: война

πόλις, εως ἡ: полис, город

πολιτεία, ας ἡ: государство, государственный строй

πολίτης, ου ὁ: гражданин

πολιτικός, οῦ ὁ: государственный деятель, политик

πολλαχοῦ: во многих местах

πολλοί (αί, ά): многие

πολύς, πολλή, πολύ: многий, большой

πόνος, ου ὁ: труд, трудность, тягость

πόντος, ου ὁ: море

πορεία, ας ἡ: путешествие

πορεύομαι: путешествовать, отправляться в путь

πορίζομαι: доставлять себе

πορίζω: доставлять

πορφυροῦς, ᾶ, οῦν: пурпурный

ποταμός, οῦ ὁ: река

ποτέ: когда-нибудь, когда-то, однажды

ποτήριον, ου тό: кубок

ποῦ;: где?

πούς, ποδός ὁ: нога

πρᾶγμα, ατος τό: дело, вещь

πράττω: делать, совершать

πρέπει: должно, подобает

πρεσβεία, ας ἡ: посольство, старшинство, достоинство

πρεσβευτής, οῦ ὁ: посол

πρίν: прежде чем

πρό + gen.: перед

πρόβατα, ων τά: мелкий рогатый скот

πρόβατον, ου τό: овца

πρόγονος, ου ὁ (ἡ): предок, прародитель; пасынок (падчерица)

προλέγω: отбирать; предсказывать

προπάτωρ, ορος ὁ: предок

Προπύλαια, ων τά: Пропилеи

προπύλαιον, ου τό: пропилеи, преддверие, вход

πρός + acc.: к, против

πρός + dat.: при

πρός + gen.: от

πρὸς τούτῳ: кроме того

προσάγω: приводить, доставлять

προσβάλλω: швырять, прикладывать, прибывать

προσήκει: подходит, подобает (безлич.)

προστάτης, ου ὁ: предводитель, предстоятель

προσφέρω: приносить

πρότερον: ранее, прежде

προτρέπω: побуждать, склонять, поощрять

προφήτης, ου ὁ: прорицатель

προχωρέω: продвигаться вперед, удаваться

πρῶτος, η, ον: первый

πτερόν, οῦ τό: крыло

Πυθία, ας ἡ: Пифия

Πύθων, ωνος ὁ: Пифон

πύλη, ης ἡ: (обычно pl.) ворота

πῦρ τό: огонь

πῦρ, πυρός τό: огонь

πυραμίς, ίδος ἡ: пирамида

πύργος, ου ὁ: башня

πωλέω: продавать

πῶς, ὅπως: как (вопр.)

ῥαψῳδός, οῦ ὁ: рапсод, певец

ῥέω: течь

ῥήτωρ, ορος ὁ: оратор

Ῥωμαῖος, ου ὁ: римлянин

σαφής, ές: ясный, четкий

σεισάχθεια, ας ἡ: ослабление долгового бремени

σεμνός, ή, όν: священный, благочестивый (торжественный, досточтимый)

σημεῖον, ου τό: знак, признак

σιγή, ῆς ἡ: молчание

Σικελία, ας ἡ: Сицилия

σῖτος, ου ὁ: хлеб, пища

σκέπτομαι: созерцать, наблюдать

σκευάζω: готовить

σκοπέω: рассматривать

Σκύθης, ου ὁ: скиф

σός, σή, σόν: твой, твоя, твоё

σοφία, ας ἡ: мудрость

σοφός, ή, όν: мудрый

Σπάρτη, ης ἡ: Спарта

Σπαρτιάτης, ου ὁ: спартанец

σπένδω: совершать возлияние

σπεύδω: спешить, стараться, добиваться

σπήλαιον, ου τό: пещера

σπουδαῖος, ᾱ, ον: усердный; дельный, серьезный

σταθμός, οῦ ὁ: стойло

στασιάζω: восставать

στάσις, εως ἡ: восстание, смута

στέφανος, ου ὁ: венок, венец

στοά, ᾶς ἡ: портик, Стоя

στόμα, ατος τό: рот, уста

στόμιον, ου τό: горловина, устье сосуда

στρατεύω (тж. med.): идти в поход

στρατηγός, οῦ ὁ: полководец

στρατιά, ᾶς ἡ: войско, поход

στρατιώτης, ου ὁ: воин

στρατόπεδον, ου τό: военный лагерь

στρατός, οῦ ὁ: войско

στρέφω: поворачивать

σύ: ты

συγγραφεύς, έως ὁ: писатель, летописец

συγγράφω: записывать

συλλέγω: собирать

συμβουλεύω: советовать

σύμμαχος, ου, ὁ: союзник, соратник

σύν + dat.: с (с кем? с чем?)

συναλλάττω: примирять

σῦς, συός ὁ, ἡ: кабан, свинья

συσσίτιον, ου τό: общий обед, сотрапезничество (преимущественно pl.)

συστρατεύω (тж. med.): вместе идти в поход

σφαιροειδής, ές: шарообразный

σφαλερός, ά, όν: обманчивый

σῴζω: спасать, сохранять

σῶμα, ατος τό: тело

σωφροσύνη, ης ἡ: благоразумие, целомудрие

σώφρων, σῶφρον (gen. σώφρονος): благоразумный, целомудренный

τὰ γράμματα: письменность, словесность, литература

τὰ μεγάλα Διονύσια: Большие (Городские) Дионисии

τὰ χρήματα: деньги, имущество

Τάρταρος, ου ὁ: Тартар, подземный мир

τάττω: расставлять, располагать

ταῦρος, ου, ὁ: бык

τάφος, ου ὁ: могила; похороны

τάχα: быстро, скоро

ταχύς, εῖα, ύ: быстрый

τε: и

… τε καί …: как… так и…

τεῖχος, ους τό: стена

τέκνον, ου τό: дитя

τέκτων, ονος ὁ: строитель, плотник

τελευτάω: оканчивать; умирать

τελευτή, ῆς ἡ: конец; смерть

τέρπω: радовать

τέχνη, ης ἡ: ремесло, искусство, наука

τεχνίτης, ου ὁ: ремесленник, мастер, художник

τίκτω: рождать

τιμή, ης ἡ: честь, почесть

τίμιος, ία, ιον: почетный, ценный

τιμωρέομαι: мстить, наказывать

τὶς, τὶ (энкл.): некто, некоторый

τίς; τί; (gen. τίνος): кто? что? какой?

τίς; τί;: кто? что?

τὸ αὐτό: то же самое

τὸ πρῶτον: сперва, в первый раз

τὸ τρίτον: в третий раз

τοξότης, ου ὁ: лучник

τόπος, ου ὁ: место, местность

τότε: тогда

τραγῳδία, ας ἡ: трагедия

τραῦμα, ατος τό: рана

τραχύς, εῖα, ύ: шершавый, обрывистый

τρεῖς, τρία: три

τρέπω: поворачивать

τρέχω: бежать

τρικέφαλον: трехглавое

τρίπους, ποδος ὁ: треножник (священный треножник Пифии)

τρίς: трижды

τρίτος, η, ον: третий

Τροία, ας ἡ: Троя

τρόπος, ου ὁ: образ, способ

τροφή, ῆς ἡ: пища

Τρωϊκός, ή, όν: троянский

τυραννίς, ίδος ἡ: тирания

τύραννος, ου ὁ: тиран

ὕβρις, εως ἡ: дерзость

ὑβριστής, οῦ ὁ: обидчик

ὑγίεια, ας ἡ: здоровье

ὑδραγώγιον, ου τό: акведук, водопровод

ὕδωρ, ὕδατος τό: вода

υἱός, οῦ ὁ: сын

ὑμεῖς: вы

ὑμέτερος, α, ον: ваш

ὑμνέω: воспевать

ὕμνος, ου ὁ: гимн, песнь

ὑπέρ + gen.: поверх, за

ὑπερέχω: превосходить

ὑπό + acc.: под (куда?)

ὑπό + dat.: под (где?)

ὑπό + gen.: выражает действующее лицо при пассивном залоге

ὑποχείριος, ον: подданный, подвластный

ὕστατος, η, ον: последний

ὕστερον: позднее

ὑψηλός, ή, όν: высокий

φαίνομαι: являться

φαίνω: показывать, являть

φάρμακον, ου τό: зелье, лекарство, яд

φαῦλος, η, ον: никчемный, дурной

φείδομαι + gen.: жалеть, щадить

φέρω: нести, приносить, переносить

φεύγω: бежать, избегать

φήμη, ης ἡ: молва, слава

φίλος, ου ὁ: друг

φιλόσοφος, ου ὁ: философ

φοβερός, ά, όν: страшный

Φοινίκια, ας ἡ: Финикия

Φοῖνιξ, ικος ὁ: финикиец

φονεύω: убивать

φόρος, ου ὁ: налог, взнос

φυγάς, άδος: беглый

φύλαξ, ακος ὁ: сторож

φυλάττομαι + acc.: остерегаться

φυλάττω: сторожить, охранять

φυλή, ῆς ἡ: племя

φύσις, εως ἡ: природа

φωνή, ῆς ἡ: голос

χαῖρε: здравствуй! (прощай!)

χαίρω: радоваться

χαλεπός, ή, όν: трудный, тяжелый

χαλινός, οῦ ὁ: узда

χαλκός, οῦ ὁ: медь

χαλκοῦς, ῆ, οῦν: медный

χαρίζομαι: угождать, делать приятное

χάρις, ιτος ἡ: благодеяние, благодать

χειμών, ῶνος ὁ: зима

χθών, χθονός ἡ: почва, земля

χιών, όνος ἡ: снег

χορεύω: танцевать

χορικός, ή, όν: хоровой

χορός, οῦ ὁ: хоровод, хор

χρεία, ας ἡ: нужда, потребность, польза

χρή: нужно, должно

χρῆμα, ατος τό: вещь, дело

χρήσιμος, η, ον: полезный

χρόνος, ου, ὁ: время

χρυσοῦς, ῆ, οῦν: золотой

χρυσοῦς, ῆ, οῦν: золотой

χώρα, ας ἡ: земля, страна

ψεῦδος, ους τό: ложь, обман; ошибка

ψεύδω: лгать

ψηφίζομαι: решать путем голосования

ψυχή, ῆς ἡ: душа

ψυχρός, ά, όν: холодный

ὧδε: таким образом

ᾠδή, ῆς ἡ: песня

ὠκεανός, οῦ ὁ: океан

ὠκύς, εῖα, ύ: быстрый, стремительный

ὡς, ὥσπερ: как

ὡς: что

ὥρα, ας ἡ: время года; час

ὥστε: так что

ὠφελέω + acc.: помогать (кому-либо)