По урокам

Урок 1

ἀεί: всегда

ἀλλά: но, однако

βίος, ου ὁ: жизнь

γάρ: дело в том, что…, ибо…, ведь…

δέ: а, но, же, с другой стороны

ἐγώ: я

εἰ: если

εἷς, μία, ἕν: один, одна, одно

εὖ: хорошо

ἔχω: иметь

καί: и

λέγω: говорить

λόγος, ου ὁ: слово, речь, наука

µᾶλλον ἢ: более чем, лучше чем

μανθάνω: учиться, узнавать

μέν: частица, соотн. с δέ

μή: не

µηδείς, µηδεµία, µηδέν: никто, ничто

νέος, ου ὁ: юноша

νέος, ου: новый, молодой

ὄλβος, ου ὁ: счастье

οὐ (οὐκ, οὐχ): не, нет

οὐδείς, οὐδεµία, οὐδέν: никто, ничто

παιδεύω: воспитывать

παρέχω: давать, доставлять

πιστεύω: верить, доверять

πόνος, ου ὁ: труд, трудность, тягость

πρέπει: должно, подобает

σύ: ты

φέρω: нести, приносить, переносить

φεύγω: бежать, избегать

φίλος, ου ὁ: друг

χρή: нужно, должно

Урок 2

ἀγαθός (ή, όν): добрый, порядочный

ἀγρός, οῦ ὁ: поле

ἄγω: вести

ἀοιδός, οῦ ὁ: певец

ἀριθμός, οῦ ὁ: число

αὐτός (ή, ό): он (она, оно); сам (сама, само)

βιοτεύω: жить

βλέπω: смотреть

γεωργός, οῦ ὁ: земледелец

εἰς + acc.: (куда?) в

ἐκ, ἐξ + gen.: из (с — о времени)

Ἑλληνικός (ή, όν): греческий

ἐν + dat.: (где?) в

ἔφη: говорил, сказал (3 л. ед. ч.)

ἤ: или

ἦν: он (а, о) был (а, о)

ἦσαν: они были

Ἡρακλῆς (Ἡρακλέους) ὁ: Геракл

θαυμάζω + acc.: удивляться, восхищаться

θεός, οῦ ὁ: Бог (бог)

θεραπεύω: почитать; ухаживать

θνητός (ή, όν): смертный

θυμός, οῦ ὁ: дух, мужество

καλός (ή, όν): красивый, прекрасный

λύω: развязывать, освобождать

μακρός (ά, όν): большой, долгий

μεστός (ή, όν): полный

ναός, οῦ ὁ: храм

νῦν: ныне, сейчас

ὀλίγος (η, ον): немногочисленный, малый

οὐρανός, οῦ ὁ: небо

πάσχω: страдать, терпеть

πατήρ (πατρός) ὁ: отец

πολλοί (αί, ά): многие

ποταμός, οῦ ὁ: река

υἱός, οῦ ὁ: сын

φυλάττω: сторожить, охранять

ὡς, ὥσπερ: как

Урок 3

ἄγριος, α, ον: дикий

ἆθλος, ου ὁ: соревнование, подвиг

ἄνευ + gen.: без

ἀνδρεῖος, εία, εῖον: смелый, мужественный

ἄνθρωπος, ου ὁ: человек

βασιλεύς, έως, ὁ: царь

βλάπτω (+acc.): повреждать, вредить

δειλός, ή, όν: трусливый

δεινός, ή, όν: ужасный, могучий

δῆμος, ου, ὁ: народ

δοῦλος, ου, ὁ: раб

ἐναντίος, ου ὁ: противник, неприятель

ἔνιοι, αι, α: некоторые

ἔπαινος, ου, ὁ: похвала

ἐπεί: после того как; так как

ἔτι: еще

Εὐρυσθεύς, έως ὁ: Эврисфей

θάνατος, ου, ὁ: смерть

κίνδυνος, ου, ὁ: опасность

κάπρος, ου, ὁ: вепрь

κελεύω: приказывать

κύριος, ου, ὁ: господин, хозяин

λαμβάνω: брать, получать

λαμπρός, ά, όν: блистательный, прекрасный

μῦθος, ου, ὁ: рассказ, слово

οἶκος, ου, ὁ: дом

ὅτι: поскольку, что

παρά + gen.: от

περί + gen: о, об

πρότερον: ранее, прежде

σῴζω: спасать, сохранять

σύμμαχος, ου, ὁ: союзник, соратник

ταῦρος, ου, ὁ: бык

τότε: тогда

φοβερός, ά, όν: страшный

χρόνος, ου, ὁ: время

ὥστε: так что

Урок 4

ἄλλος (η, ο): другой

ἄλλοτε: в другой раз

ἀναβαίνω: восходить

ἀναφέρω: выносить наверх

Ἀλφεῖος, ου ὁ: Алфей

Αὐγείας, ου ὁ: Авгий

βαίνω: идти, ступать

δαμάζω: укрощать

διά + gen.: через, сквозь

διά + acc.: через, посредством, из-за, по причине

δόλος, ου ὁ: хитрость

δῶρον, ου τό: дар

εἰσβαίνω: входить

ἐκβαίνω: выходить

ἕν: одно

ἐνιαυτός, οῦ ὁ: год

ἔργον, ου τό: дело

ἐστί(ν): он, она, оно есть

εἰσί(ν): они есть

θαυμάσιος (α, ον): удивительный

θηρίον, ου τό: зверь

θησαυρός, οῦ ὁ: сокровище

καθαίρω: чистить

καταβαίνω: нисходить

κόπρος, οῦ ὁ: навоз

κωλύω + acc.: мешать, препятствовать (кому?)

μάλιστα: более всего, весьма, особенно

μέγαρον, ου τό: зал

μέγιστος (η, ον): величайший

μικρός (ά, όν): маленький

νεκρός, οῦ ὁ: мертвый

νόμος, ου ὁ: закон

ὅπλον, ου τό: оружие

ὅτε: когда, в то время как

οὐδέ: и не, также не

οὖν: итак

οὕτω, οὕτως: так, таким образом

πάλιν: опять, снова

πλούσιος (α, ον): богатый

ποτέ: когда-нибудь, когда-то, однажды

πράττω: делать, совершать

πρόβατον, ου τό: овца

πρόβατα, ων τά: мелкий рогатый скот

πρός + Acc.: к, против

σταθμός, οῦ ὁ: стойло

στόμιον, ου τό: горловина, устье сосуда

Τάρταρος, ου ὁ: Тартар, подземный мир

τε: и

… τε καί …: как… так и…

τρικέφαλον: трехглавое

Урок 5

ἀετός, οῦ ὁ: орел

Ἀθηναῖος, οῦ ὁ: афинянин, афинский

ἀναγκάζω: принуждать

ἀτιμάζω: бесчестить, не почитать

αὐξάνω: увеличивать

δίκαιος (α, ον): справедливый, праведный

δεσμεύω: связывать, сковывать

δημιουργός, οῦ ὁ: творец

εἶναι: инфинитив глагола быть

ἔπειτα: затем, потом

ἐσθίω: есть, поедать

ἐχθαίρω: ненавидеть

ἐχθρός, οῦ ὁ: враг, враждебный

ζῷον, ου τό: животное

ἡμεῖς: мы

ἦπαρ τό: печень

κακός (ή, όν): плохой, злой

Καύκασος, ου ὁ: Кавказ

κολάζω: наказывать

μακάριος (α, ον): счастливый

νομίζω: считать, полагать

νύκτωρ: ночью

οὔπω, μήπω: еще не

πέμπω: посылать

προτρέπω: побуждать, склонять, поощрять

πῦρ τό: огонь

σπήλαιον, ου τό: пещера

συναλλάττω: примирять

τέρπω: радовать

τρέπω: поворачивать

ὑμεῖς: вы

ὑπό + gen.: выражает действующее лицо при пассивном залоге

ὕστερον: позднее

φονεύω: убивать

ὡς: что

Урок 6

ἄθυμος (ον): трусливый, малодушный

ἅλις: довольно, достаточно

ἀμύνομαι: защищаться

ἀμύνω: защищать, отражать

ἀποθνῄσκω: умирать

ἅπτω: прикреплять, привязывать

ἄρα: итак, следовательно

βασίλεια, ων τά: царский дворец

διαλέγομαι: беседовать, рассуждать

δυνατός (ή, όν): сильный, способный

ἐθέλω (θέλω): хотеть

εἰσέρχομαι: входить

ἐξέρχομαι: выходить

ἀπέρχομαι: уходить

ἐνταῦθα: здесь, там

ἐπί + gen.: на, у (где?)

ἐπί + dat.: на, у (где?) или означает причину

ἐπί + acc.: на, к (куда?)

ἔρχομαι: идти

ἑταῖρος, ου ὁ: товарищ

ἤδη: уже

ἥδομαι: радоваться, наслаждаться

κρητικός (ή, όν): критский

λίνον, ου τό: нить

λαβύρινθος, ου ὁ: лабиринт

λάθρᾳ: тайно

μάλα, μᾶλλον, μάλιστα: очень, более, наиболее

μάχομαι + dat.: сражаться (против)

νεανίσκος, ου ὁ: юноша

ξένος, ου ὁ: гость

παρθένος, ου ἡ: девушка, дева

πείθομαι: повиноваться

πείθω: убеждать

πιέζω: давить, угнетать

πλοῖον, ου τό: корабль, судно

ἑπτά: семь

πόντος, ου ὁ: море

σῖτος, ου ὁ: хлеб, пища

σύν + dat.: с (с кем? с чем?)

τέκνον, ου τό: дитя

τρίτος (η, ον): третий

τὸ τρίτον: в третий раз

τύραννος, ου ὁ: тиран

φυλάττομαι + acc.: остерегаться

χαρίζομαι: угождать, делать приятное

Урок 7

ἄγαν: слишком, очень

ἀδικία, ας ἡ: несправедливость

βία, ας ἡ: сила, насилие

βούλομαι: хотеть

Δαίδαλος, ου ὁ: Дедал

διαλύω: освобождать, развязывать

διαφέρω: отличаться

ἐγκλείω: заключать, запирать

εἰσπίπτω: падать во что-либо, впадать

ἐκπλήττω: пугать

ἐλευθερία, ας ἡ: свобода

ἐμπειρία, ας ἡ: опытность, знание

ἥκω: быть здесь, приходить

ἥλιος, ου ὁ: солнце

ἡμέρα, ας ἡ: день

θεά, ᾶς ἡ: богиня

θέα, ας ἡ: зрелище

Ἴκαρος, ου ὁ: Икар

μετά (+ acc.): после

μετά (+ gen.): с

μέμφομαι: бранить, порицать, упрекать

μέσος, η, ον: средний

μέσον, ου τό: середина

νόστος, ου ὁ: возвращение

ὅμοιος, α, ον: подобный

παρασκευάζω: снаряжать, подготавливать

πέτομαι: летать

πίπτω: падать

πλήττω: бить, поражать

πλησιάζω (+ dat.): приближаться

πορίζω: доставлять

πορίζομαι: доставлять себе

πορεία, ας ἡ: путешествие

πτερόν, οῦ τό: крыло

Σικελία, ας ἡ: Сицилия

σκευάζω: готовить

σοφία, ας ἡ: мудрость

συμβουλεύω: советовать

χώρα, ας ἡ: земля, страна

Урок 8

ἄγγελος, ου ὁ: вестник, ангел

ᾄδω: петь

Ἀθηνᾶ, ᾶς ἡ: Афина

ἀμβρόσιος, α, ον: бессмертный

ἄξιος, α, ον: достойный

ἄρχω: править, начальствовать

αὐτίκα: тотчас

ἔνθα: там, тогда

βάλλω: бросать

εἰσβάλλω: вбрасывать

γίγνομαι: возникать, рождаться

γνώμη, ης ἡ: мнение, мысль

διαφορά, ᾶς ἡ: различие, раздор, спор

διέρχομαι: проходить

εἰσέρχομαι: входить

ἐξέρχομαι: выходить

ἀπέρχομαι: уходить

δικαιοσύνη, ης ἡ: справедливость

δωρεά, ᾶς ἡ: подарок

ἐμός, ἐμή, ἐμόν: мой, моя, моё

ἑορτή, ῆς ἡ: праздник

ἡδονή, ῆς ἡ: наслаждение

ἡμέτερος, α, ον: наш

ἡσυχάζω: быть спокойным, молчать

θύρα, ας ἡ: дверь

κάλλιστος, η, ον: прекраснейший

μακρός, ά, ον: длинный, долгий

μῆλον, ου τό: яблоко

μόνος, η, ον: единый, единственный

οὐ μόνον … ἀλλὰ καί: не только … но и

μορφή, ῆς ἡ: форма, красота

οἰκία, ας ἡ: дом, комната

ὅλος, η, ον: весь, целый

ὀργίζομαι: гневаться

παρεῖναι: присутствовать

σός, σή, σόν: твой, твоя, твоё

τιμή, ης ἡ: честь, почесть

τροφή, ῆς ἡ: пища

Τρωϊκός, ή, όν: троянский

ὑμέτερος, α, ον: ваш

φήμη, ης ἡ: молва, слава

ᾠδή, ῆς ἡ: песня

Урок 9

ἀγέλη, ης ἡ: стадо

ἀνδρεία, ας ἡ: мужество, отвага

ἄνοια, ας ἡ: безумие

ἁρπάζω: похищать

ἀρχή, ῆς ἡ: начало, власть

ἄρχομαι: начинать

βασιλικός, ή, όν: царский

βουλή, ῆς ἡ: воля

γλῶττα, ης ἡ: язык, речь

γυνή (γυναικός) ἡ: женщина, жена

δέσποινα, ης ἡ: госпожа

διὰ τί: почему

δικάζω: судить

δίκη, ης ἡ: справедливость, право

δόξα, ης ἡ: слава, мнение

ἐκεῖ: там

ἐντεῦθεν: отсюда, с тех пор

ἔσται: он, она, оно будет

ἔσονται: они будут

ἐσθλός, ή, όν: благородный

θάλαττα, ης ἡ: море

μοῖρα, ας ἡ: судьба, участь; богиня судьбы

νέμω: пасти

ὀνομάζω: называть

πλέω: плыть

πόλεμος, ου ὁ: война

πορεύομαι: путешествовать, отправляться в путь

Σπάρτη, ης ἡ: Спарта

σφαλερός, ά, όν: обманчивый

τίς; τί;: кто? что?

τρεῖς, τρία: три

Τροία, ας ἡ: Троя

Урок 10

ἀδελφή, ῆς ἡ: сестра

ἀδελφός, οῦ ὁ: брат

ἀληθινός, ή, όν: истинный

ἄνεμος, ου ὁ: ветер

ἄριστος, η, ον: лучший

Ἀσία, ας ἡ: Азия

Ἀτρείδης, ου ὁ: Атрид

βασιλεύω: царствовать

βίβλος, ου ἡ: книга

βουλεύομαι: совещаться, решать

δέκα: десять

δέκατος, η, ον: десятый

δεσπότης, ου ὁ: владыка, хозяин

διαφθείρω: разрушать, губить

δύο: два

εἴσοδος, ου ἡ: вход

ἐπανέρχομαι: возвращаться

ἤπειρος, ου ἡ: материк, суша

θύω: приносить в жертву

μήτηρ, μητρός ἡ: мать

ναύτης, ου ὁ: моряк

νεανίας, ου ὁ: юноша

νῆσος, ου ἡ: остров

ὁδός, οῦ ἡ: дорога, путь

οἴκαδε: домой

οἰκέτης, ου ὁ: слуга, раб

ὁπλίτης, ου ὁ: гоплит, тяжеловооруженный воин

παρά + dat.: при, напротив

παρά + acc.: вдоль, мимо, против

παραπλέω: проплывать мимо

ποιητής, οῦ ὁ: поэт

πολέμιος, ου ὁ: враг, вражеский

πρεσβευτής, οῦ ὁ: посол

προστάτης, ου ὁ: предводитель, предстоятель

τὸ πρῶτον: сперва, в первый раз

στρατιά, ᾶς ἡ: войско, поход

στρατιώτης, ου ὁ: воин

στρατός, οῦ ὁ: войско

τοξότης, ου ὁ: лучник

ὕστατος, η, ον: последний

Урок 11

ἀγορά, ᾶς ἡ: собрание, рынок, площадь

ἄλλος, η, ἄλλο: другой

ἀπό + gen.: от

ἀποκτείνω: убивать

ἀπώλεια, ας ἡ: гибель

δολερός, ά, όν: хитрый, коварный

ἐκκάω: выжигать

ἔνοικος, ου ὁ: житель

εὖ πράττω: у меня всё хорошо

κακῶς πράττω: у меня всё плохо

ἵππος, ου ὁ: конь

καίπερ: хотя

καίω, κάω: жечь

μένω: оставаться, пребывать, ждать

νύμφη, ης ἡ: нимфа; невеста

ξενίζω: оказывать гостеприимство, угощать

ξύλινος, η, ον: деревянный

ὁ αὐτός: тот же самый

ἡ αὐτή: та же самая

τὸ αὐτό: то же самое

οὗτος, αὕτη, τοῦτο: этот, эта, это

ὀφθαλμός, οῦ ὁ: глаз

πολίτης, ου ὁ: гражданин

σοφός, ή, όν: мудрый

τάχα: быстро, скоро

Урок 12

ἄγνωστος, ον: незнакомый с чем-л., неизвестный

ἀδύνατος, ον: невозможный, бессильный, неспособный

ἄθλιος, ία, ιον: несчастный, жалкий

ἄξεινος, ον: негостеприимный

δέρμα, ατος тό: кожа, шкура

διώκω: преследовать

δορά, ᾶς ἡ: шкура, руно

ἐκεῖνος, η, о: этот

ἔνδοξος, ον: знаменитый

ἕτοιμος, η, ον: готовый

εὔξεινος, ον: гостеприимный

εὔχομαι: просить, молить

κοιμίζω: усыплять

κομίζω: приносить, доставлять, снабжать

κριός, οῦ ὁ: баран, овен

νεφέλη, ης ἡ: облако, туча

ὅδε, ἥδε, τόδε: этот

παντοῖος, α, ον: разнообразный

τόπος, ου ὁ: место, местность

χαλεπός, ή, όν: трудный, тяжелый

χρυσοῦς, ῆ, οῦν: золотой

φαίνομαι: являться

φαίνω: показывать, являть

φάρμακον, ου τό: зелье, лекарство, яд

ὥρα, ας ἡ: время года; час

Урок 13

Ἀθῆναι, ῶν αἱ: Афины

ἀκούω: слышать, слушать

ἄνους, ἄνουν: безумный

ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν: серебряный

ἀρχαῖος, α, ον: древний

Ἀττική, ῆς ἡ: Аттика

Ἀττικός, ή, όν: аттический

Γερμανικός, ή, όν: германский

γῆ, γῆς ἡ: земля, страна

γιγνώσκω: узнавать

διὰ τοῦτο: поэтому

δῆλος, η, ον: ясный, очевидный, явный

ἐλπίζω: надеяться

ἔμπορος, ου ὁ: купец

ἐξορύττω: выкапывать

ἔρημος, ον: пустынный

εὑρίσκω: находить

εὔνους, εὔνουν: доброжелательный, благорасположенный

ἡγέομαι + dat.: вести, предводительствовать

θεάομαι: рассматривать, созерцать

καίτοι: однако

κινδυνεύω: быть в опасности

κόσμος, ου ὁ: порядок, красота, украшение

μαθητής, οῦ ὁ: ученик

μηνύω: возвещать

μήτε… μήτε, оὔτε… оὔτε: ни… ни

Μίλητος, ου ἡ: Милет

Μυκηναῖος, α, ον: микенский

νοῦς, νοῦ ὁ: ум

ὁδεύω: путешествовать

ὅμως: однако

ὀρύττω: копать

ὅς: который

ἥ: которая

ὅ: которое

ὀστοῦν, οῦ τό: кость

ὀφείλω: быть должным, быть обязанным

πειράομαι: пытаться

πολιτικός, οῦ ὁ: государственный деятель, политик

ποτήριον, ου тό: кубок

πρῶτος, η, ον: первый

πύργος, ου ὁ: башня

φιλόσοφος, ου ὁ: философ

χαλινός, οῦ ὁ: узда

χαλκοῦς, ῆ, οῦν: медный

χρυσοῦς, ῆ, οῦν: золотой

Урок 14

ἀήρ, ἀέρος ὁ: воздух

αἰθήρ, έρος ὁ: эфир

ἀκτή, ῆς ἡ: берег

ἀλλότριος, ία, ιον: чужой

ἀποικία, ας ἡ: колония

ἀροτήρ, ῆρος ὁ: пахарь

ἀστήρ, έρος ὁ: звезда

ἀσφάλεια, είας ἡ: безопасность

Ἀχαϊκός, ή, όν: ахейский

γείτων, ονος ὁ: сосед

Δωρικός, ή, όν: дорийский

ἔαρ, ἔαρος тό: весна

Ἕλλην, ηνος ὁ: грек

ἐπιστήμων, ον: знающий, учёный

εἰρήνη, ης ἡ: мир

εὐδαίμων, εὔδαιμον: счастливый

Ἔφεσος, ου ἡ: Эфес

ἡγεμών, όνος ὁ: вождь, предводитель

θερμαίνω: нагревать

ἴδιος, ία, ιον: собственный, своеобразный

Ἴωνες, ων οἱ: ионийцы

Ἰωνικός, ή, όν: ионийский

καινός, ή, όν: новый

κτίζω: основывать

λάμπω: блистать

λείπω: покидать

λιμήν, ένος ὁ: гавань

μήν, μηνός ὁ: месяц

οἰκήτωρ, ορος ὁ: житель; поселенец

οἰκίζω: основывать, строить, населять

Πελοπόννησος, ου ἡ: Пелопоннес

προπάτωρ, ορος ὁ: предок

τέχνη, ης ἡ: ремесло, искусство, наука

ὑπέρ + gen.: поверх, за

φυλή, ῆς ἡ: племя

χειμών, ῶνος ὁ: зима

χθών, χθονός ἡ: почва, земля

ψυχρός, ά, όν: холодный

Урок 15

ἀκολουθέω: следовать

ἀμελέω + gen.: пренебрегать, не заботиться

ἀποδημέω: выезжать, переезжать

βάρβαρος, ον: варварский, негреческий

βασιλεία, ας ἡ: царство, царская власть

γεωργία, ας ἡ: земледелие

δή: конечно, в самом деле

δουλόω: порабощать

ἕκαστος, η, ον: каждый

ἑκατόν: сто

ἐμπορία, ας ἡ: торговля

ἐμπόριον, ου тό: рынок, фактория

ἐντός + gen.: внутри

ἑξήκοντα: шестьдесят

ἐπιθυμέω + gen.: желать

ἐρωτάω + acc.: спрашивать

Εὐβοία, ας ἡ: Эвбея

ἕως: пока не; до того, как

Θόμις ἡ: Томы

Θρᾴκη, ης ἡ: Фракия

ἱδρύω: основывать

ἰσχύω: быть сильным

κυκλόω: окружать

Λυδός, ή, όν: лидийский

Μακεδονία, ας ἡ: Македония

Μεσημβρία, ας ἡ: Месембрия

Μιλήσιος, α, ον: милетский

μνημονεύω: помнить, упоминать

νικάω: побеждать

νικάω τὰ Ὀλύμπια: побеждать на Олимпийских играх

Ὀλβία, ας ἡ: Ольвия

ὁμιλέω + dat.: быть вместе, общаться

Παντικαπαῖον, ου тό: Пантикапей

παύω: прекращать

πλουτέω: быть богатым

ποιέω: делать

πολεμέω + dat.: воевать

πολλαχοῦ: во многих местах

πωλέω: продавать

Σκύθης, ου ὁ: скиф

τέκτων, ονος ὁ: строитель, плотник

τεχνίτης, ου ὁ: ремесленник, мастер, художник

Φοινίκια, ας ἡ: Финикия

Урок 16

ἀνάγκη, ης ἡ: нужда, принуждение (необходимость)

ἆρα;: ли (с οὐ – ожидание положительного ответа, с μή – отрицательного)

ἀρετή, ῆς ἡ: доблесть, добродетель

γε: по крайней мере, даже, именно

γράφω: писать

δημοκρατία, ας ἡ: демократия, власть народа

δημοτικός, ή, ός: относящийся к народу

δικαστής, οῦ ὁ: судья

ἐκκλησία, ας ἡ: народное собрание

ἔξεστι: позволено, возможно (с временными, причастными, инфинитивными формами)

ἐργάζομαι: работать

ἐργάτης, ου ὁ: работник

εὐγένεια, ας ἡ: благородство происхождения

ἱκανός, ή, όν: достаточный, способный

κατά + acc.: по, в соответствии

κτάομαι: приобретать

μέλλω: намереваться

μετέχω + gen.: иметь долю (в чем-либо)

νομοθέτης, ου ὁ: законодатель

οὐκέτι, μηκέτι: больше не

πάλαι: давно, с давних времен

παύομαι + gen.: прекращать

πλεῖστοι οἱ: большая часть, толпа

πλεῖστος, η, ον (превосх. ст. от πολύς): многолюдный, крупнейший, преобладающий

πλουτοκρατία, ας ἡ: плутократия, власть богатых

ποῖ;: куда?

πολιτεία, ας ἡ: государство, государственный строй

ποῦ;: где?

πρόγονος, ου ὁ (ἡ): предок, прародитель; пасынок (падчерица)

πρὸς τούτῳ: кроме того

προχωρέω: продвигаться вперед, удаваться

ῥήτωρ, ορος ὁ: оратор

στασιάζω: восставать

συγγράφω: записывать

τιμωρέομαι: мстить, наказывать

τίς; τί; (gen. τίνος): кто? что? какой?

ὑβριστής, οῦ ὁ: обидчик

ὑποχείριος, ον: подданный, подвластный

φόρος, ου ὁ: налог, взнос

ὠφελέω + acc.: помогать (кому-либо)

Урок 17

ἄγραφος, ον: неписаный

ἀεὶ μᾶλλον: все больше

Ἀθήναζε: в Афины

Ἀθήνηθεν: из Афин

Ἀθήνησι(ν): в Афинах

αἴξ, αἰγός ἡ: коза

ἀλλάττω: менять, обменивать

ἀξιόω: считать достойным; просить

ἀπαλλάττομαι: удаляться, уезжать; избавляться, освобождаться

ἀπαλλάττω: удалять, изгонять; избавлять, освобождать

ἅρπαξ, αγος: хищный, алчный

ἄῤῥην, ἄῤῥεν (gen. ἄῤῥενος): мужской, мужского пола

γλαῦξ, γλαυκός ἡ: сова

γυνή, γυναικός ἡ: женщина

δέχομαι: получать

διαπράττω: совершать, оканчивать

εἰσφορά, ᾶς ἡ: взнос, налог

ἐπιτάττω: приказывать; выстраивать

ἑσπέρα, ας ἡ: вечер

θρίξ, τριχός ἡ: волос

ἱερός, ά, όν: священный, святой (великий, чудесный, неприкосновенный)

ἰσχυρός, ά, όν: сильный

κῆρυξ, υκος ὁ (иногда κήρυξ): вестник, глашатай

κηρύττω: возвещать

κόραξ, ακος ὁ: ворон

κωλύομαι + gen.: не иметь доступа, быть лишенным

οἰμώζω: кричать, плакать

ὄνυξ, ὄνυχος ὁ: коготь

ὄρνις, ιθος ἡ: птица

πάνυ: очень, весьма

περιττός, ή, όν: излишний, избыточный

σεισάχθεια, ας ἡ: ослабление долгового бремени

σεμνός, ή, όν: священный, благочестивый (торжественный, досточтимый)

σιγή, ῆς ἡ: молчание

σώφρων, σῶφρον (gen. σώφρονος): благоразумный, целомудренный

τάττω: расставлять, располагать

φύλαξ, ακος ὁ: сторож

Урок 18

Αἰθίοψ, οπος ὁ: эфиоп

Ἄραψ, Ἄραβος ὁ: араб

βορέας, ου ὁ: Борей, северный ветер; север

ἱμάτιον, ου τό: плащ

Καρχηδόνιος, ου ὁ: карфагенянин

Καρχηδών, όνος ἡ: Карфаген

κασσίτερον, ου τό: олово

καταστρέφομαι: подчинять, покорять

καταστρέφω: переворачивать, уничтожать

κέραμος, ου ὁ: глина, изделие из глины

κλέπτω: красть

Κύπρος, ου ἡ: Кипр

Λιβύη, ης ἡ: Ливия, Африка

μεταπέμπομαι + acc.: посылать (за кем-либо)

οἶνος, ου ὁ: вино

περίπλους, ου ὁ: плавание вокруг

πλοῦς, οῦ ὁ: плавание

πορφυροῦς, ᾶ, οῦν: пурпурный

πρός + gen.: от

πρός + dat.: при

πρός + acc.: к, против

προσάγω: приводить, доставлять

Ῥωμαῖος, ου ὁ: римлянин

σημεῖον, ου τό: знак, признак

σκέπτομαι: созерцать, наблюдать

σκοπέω: рассматривать

στρέφω: поворачивать

τὶς, τὶ (энкл.): некто, некоторый

τρίτος, η, ον: третий

χαλκός, οῦ ὁ: медь

Φοῖνιξ, ικος ὁ: финикиец

ὠκεανός, οῦ ὁ: океан

Урок 19

ἄγαλμα, ατος τό: статуя

ἄρτι: недавно

ἀσπίς, ίδος ἡ: щит

αἴτιος, ία, ιον: являющийся причиной, виновный

αἴτιος, ου ὁ: виновник

γράμμα, ατος τό: буква

τὰ γράμματα: письменность, словесность, литература

ἐλεύθερος, α, ον: свободный

Ἑλλάς, άδος ἡ: Греция

ἐλπίς, ίδος ἡ: надежда

ἕνεκα (после gen.): ради, из-за

ἐξηγέομαι: рассказывать, разъяснять

ἔνδεια, ας ἡ: потребность, нужда, нехватка

ἐργαστήριον, ου τό: мастерская

ἔρις, ιδος ἡ: ссора, спор

ἐσθής, ῆτος ἡ: одежда

εὐδαιμονία, ας ἡ: счастье, благополучие

Ἡρόδοτος, ου ὁ: Геродот

θώραξ, ακος ὁ: панцирь

ἱδρώς, ῶτος ὁ: пот

κόρυς, υθος ἡ: шлем

κτῆμα, ατος τό: приобретение (вещь), имущество

λαμπάς, άδος ἡ: факел

μάθημα, ατος τό: наука, знание

μέταλλον, ου τό: рудник

νόμισμα, ατος τό: монета

νομοθεσία, ας ἡ: законодательство

ὄνομα, ατος τό: имя

πάθημα, ατος τό: страдание

πατρίς, ίδος ἡ: отечество

πλέον: больше

πρᾶγμα, ατος τό: дело, вещь

πρό + gen.: перед

συλλέγω: собирать

τίκτω: рождать

τρόπος, ου ὁ: образ, способ

χάρις, ιτος ἡ: благодеяние, благодать

χρεία, ας ἡ: нужда, потребность, польза

χρῆμα, ατος τό: вещь, дело

τὰ χρήματα: деньги, имущество

χρήσιμος, η, ον: полезный

Урок 20

ἁθροίζω: собирать

ἀνάθημα, ατος τό: посвятительный дар богам

ἀνύω (атт. ἀνύτω): совершать, исполнять

ἄχαρις, ι (gen. ἀχάριτος): неприятный, неблагодарный

βιάζομαι: принуждать, досаждать

βοάω: кричать, звать на помощь

γυμνάζω: упражнять, обучать

Δελφοί, ῶν οἱ: Дельфы

δεσμός, οῦ ὁ: привязь; pl. оковы, тюрьма

δίπους, δίπουν (gen. δίποδος): двуногий

εἰ: ли

εὐδαιμονίζω: считать счастливым

εὔελπις, ι (gen. εὐέλπιδος): исполненный хороших надежд

εὐτυχία, ας ἡ: счастье, удача

κεφαλή, ῆς ἡ: голова (перен. жизнь)

καλὸς κἀγαθός: прекрасный и доблестный

λογίζομαι: рассчитывать, рассуждать

μάχαιρα, ας ἡ: нож, меч

ὀρθός, ή, όν: прямой, правильный

παῖς, παιδός ὁ, ἡ: ребенок (сын, дочь)

πένης, ητος: бедный

Πέρσαι, ῶν οἱ: персы

πούς, ποδός ὁ: нога

πρίν: прежде чем

πῦρ, πυρός τό: огонь

σπένδω: совершать возлияние

σῶμα, ατος τό: тело

τελευτάω: оканчивать; умирать

τελευτή, ῆς ἡ: конец; смерть

τρίπους, ποδος ὁ: треножник (священный треножник Пифии)

τρίς: трижды

ὑπερέχω: превосходить

φείδομαι + gen.: жалеть, щадить

φυγάς, άδος: беглый

ψεύδω: лгать

ψηφίζομαι: решать путем голосования

ψυχή, ῆς ἡ: душа

ὠκύς, εῖα, ύ: быстрый, стремительный

Урок 21

ἀγών, ῶνος ὁ: состязание, соревнование, борьба

ἀλλήλων, οις, ους: друг друга

ἀποστερέω: лишать

αὖθις: снова

ἵνα, ὡς, ὅπως (+ coniunct.): чтобы

μάτην: тщетно, напрасно

μετά + gen.: с

ὁμόνοια, ας ἡ: единомыслие, согласие

πῶς, ὅπως: как (вопр.)

σπεύδω: спешить, стараться, добиваться

τραῦμα, ατος τό: рана

τυραννίς, ίδος ἡ: тирания

Урок 22

ἀκίνδυνος, ον: безопасный (неопасный)

βοηθός, οῦ ὁ: помощник, защитник

δελφίς, ῖνος ὁ: дельфин

δηλόω: являть

εἴθε, εἰ γάρ: о, если бы!

εἰσπηδάω: впрыгивать

ἐσθής, ῆτος ἡ: одежда

ζημιόω: наказывать

ἡγέομαι + inf.: полагать; вести

Κορίνθιος, α, ον: коринфский

κοσμέω: украшать, приводить в порядок

λυπηρός, ά, όν: печальный

μέλλω: собираться, намереваться

Μοῦσα, ης ἡ: Муза

νῶτον, ου τό (νῶτος ὁ): спина, хребет; поверхность

οὔποτε, μήποτε: никогда

πεζῇ: пешком; на суше

πεζός, οῦ ὁ: пеший, пехотинец

Περίανδρος, ου ὁ: Периандр

ὕδωρ, ὕδατος τό: вода

φωνή, ῆς ἡ: голос

χαῖρε: здравствуй! (прощай!)

χαίρω: радоваться

ὧδε: таким образом

Урок 23

ἀναγράφω: записывать

ἀνδριάς, άντος ὁ: статуя

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: весь, всякий (pl. все)

ἀποκρίνομαι: отвечать

ἄρχων, οντος ὁ: правитель, архонт

βωμός, οῦ ὁ: алтарь

γέρων, οντος ὁ: старик

γίγας, αντος ὁ: гигант

Δελφικός, ή, όν: дельфийский

δράκων, οντος ὁ: дракон, змея

ἐνίοτε: иногда, подчас

εὐδοξία, ας ἡ: хорошая репутация

θεράπων, οντος ὁ: слуга (как раб, так и свободный), соратник

ἰδιώτης, ου ὁ: частное лицо

ἱερόν, οῦ τό: святилище, жертва

καθέζομαι: садиться, сидеть

κρίνω: судить, различать

λέων, οντος ὁ: лев

μαντεῖον, ου τό: оракул

μεταβολή, ῆς ἡ: перемена

ὀδούς, ὀδόντος ὁ: зуб

ὄνυξ, υχος ὁ: ноготь, коготь

ὀρεινός, ή, όν: горный

Παρνασσός, οῦ ὁ: Парнас

πᾶς, πᾶσα, πᾶν: весь, всякий

πέτρα, ας ἡ: скала

πρεσβεία, ας ἡ: посольство, старшинство, достоинство

προσφέρω: приносить

προφήτης, ου ὁ: прорицатель

Πυθία, ας ἡ: Пифия

Πύθων, ωνος ὁ: Пифон

σωφροσύνη, ης ἡ: благоразумие, целомудрие

ὑπό + acc.: под (куда?)

ὑπό + dat.: под (где?)

ὑψηλός, ή, όν: высокий

Урок 24

ἀγῶνα ἄγω: проводить состязание

ἀγωνίζομαι + acc.: бороться, состязаться (за победу в каком-либо состязании), спорить

ἀθλεύω: состязаться за награду

ἀθλητής, οῦ ὁ: атлет, борец

ἆθλον, ου τό: награда за победу (pl. место состязаний)

ἅλλομαι: прыгать

ἄπειρος, ον: беспредельный; неопределенный; несведущий

ἀποφαίνομαι: показывать

ἅρμα, ατος τό: колесница

βλάβη, ης ἡ: вред

γυμνάζω: упражнять, тренировать

γυμνικός, ή, όν: гимнастический

γυμνός, ή, όν: голый

ἐλαία, ας ἡ: олива

ἔμπειρος, ον: опытный

ἑορτὴν ἄγω: праздник праздновать

Ζεύς, Διός (Διί, Δία, ὦ Ζεῦ) ὁ: Зевс

ἤ… ἤ: либо… либо

θεωρέω: смотреть (зрелище)

ἱππόδρομος, ου ὁ: ипподром

ἰσθμός, οῦ ὁ: перешеек

μουσικός, ή, όν: мусический, относящийся к Музам

Ὀλυμπία, ας ἡ: Олимпия, местность в Элладе

Ὀλύμπια, ων τά: Олимпийские игры

Ὀλυμπιονίκης, ου ὁ: победитель Олимпийских игр

ὅρκος, ου ὁ: клятва

παραλείπω: оставлять в стороне

πέμπτος, η, ον: пятый

πένταθλον, ου τό: пятиборье

πέντε: пять

προσήκει: подходит, подобает (безлич.)

στέφανος, ου ὁ: венок, венец

τρέχω: бежать

Урок 25

ἀκριβής, ές: точный

ἄλγος, ους τό: боль, страдание

ἀληθής, ές: истинный

ἀνθρώπειος, α, ον: человеческий

ἀριστοκρατία, ας ἡ: аристократия

ἀσφαλής, ές: безопасный, надежный

Βοιώτιος, α, ον: беотийский

γένος, ους τό: род, происхождение, племя

εἶδος, ους τό: вид

ἐπικός, ή, όν: эпический

ἔπος, ους τό: слово, рассказ

ἐρίζω: спорить

εὐγενής, ές: благородный по происхождению

εὐκλεής, ές: славный

ἦθος, ους τό: нрав, привычка

ἥρως, ἥρωος ὁ: герой, полубог (славный муж)

ἱδρώς, ῶτος ὁ: пот

Ἰλιάς, άδος ἡ: Илиада

καιρός, οῦ ὁ: удобное время, шанс, удача

κάλλος, ους τό: красота

κέρδος, ους τό: доход, прибыль, корысть

μέρος, ους τό: часть

μῆκος, ους τό: длина

μιμέομαι + acc.: подражать

Ὀδυσσεία, ας ἡ: Одиссея

πάθος, ους τό: страдание, происшествие

παιδεία, ας ἡ: воспитание, культура

πλήρης, ες: полный

ποίημα, ατος τό: изделие; стихотворение

ῥαψῳδός, οῦ ὁ: рапсод, певец

σαφής, ές: ясный, четкий

ψεῦδος, ους τό: ложь, обман; ошибка

Урок 26

ἀθάνατος, ον: бессмертный

διδάσκαλος, ου ὁ, ἡ: учитель, учительница

δόσις, εως ἡ: даяние, дар

ἐάν + con.: если

ἔρως, ωτος ὁ: любовь, Эрот

ἥμισυ, ἡμίσεος τό: половина

μαίνομαι: безумствовать

μέλος, ους τό: песня

μετάστασις, εως ἡ: изменение

ὁπόταν + con.: когда бы, в случае если

ὅταν + con.: всякий раз как, когда

παλαιός, ά, όν: древний, старый

ποίησις, εως ἡ: изготовление, созидание, творчество

πόλις, εως ἡ: полис, город

στρατεύω (тж. med.): идти в поход

στάσις, εως ἡ: восстание, смута

ὕβρις, εως ἡ: дерзость

ὑμνέω: воспевать

φύσις, εως ἡ: природа

χορικός, ή, όν: хоровой

χορός, οῦ ὁ: хоровод, хор

Урок 27

ἀείδω (стяж. ᾄδω): петь

ἀναγκαῖος, αία, αῖον: нужный, необходимый

ἀριθμητικός, οῦ ὁ: человек, умеющий считать

ἄχρηστος, ον: бесполезный, неподходящий

βασιλεύς, έως ὁ: царь

γάμος, ου ὁ: свадьба

γεωμέτρης, ου ὁ: землемер, геометр

γονεύς, έως ὁ: родитель; (pl.) родители

ἔθνος, ους τό: племя, народ

ἔκλειψις, εως ἡ: солнечное затмение; недостаток (отсутствие)

ἐξετάζω: испытывать, рассматривать

ἐπιστήμη, ης ἡ: знание, наука

εὐνομία, ας ἡ: благоустройство, законность

ἰατρικὴ τέχνη ἡ: медицина

ἰατρός, οῦ ὁ: врач

ἱερεύς, έως ὁ: жрец

κόρη, ης ἡ: девушка, дочь

λύπη, ης ἡ: горе

μέτρον, ου τό: мера

ναῦς, νεώς ἡ: корабль

νόησις, εως ἡ: мышление

οἴκησις, εως ἡ: обитание; жилище

ὅστις, ἥτις, ὅ τι (эп. тж. ὅττι): всякий, кто; кто бы ни

οὗ: где (относит.)

πίναξ, ακος ὁ: доска; карта, картина

προλέγω: отбирать; предсказывать

πυραμίς, ίδος ἡ: пирамида

στόμα, ατος τό: рот, уста

συγγραφεύς, έως ὁ: писатель, летописец

σφαιροειδής, ές: шарообразный

τάφος, ου ὁ: могила; похороны

Урок 28

ἀπορία, ας ἡ: недостаток, затруднение

βαρύς, εῖα, ύ: тяжелый

βιβλίον, ου τό: книга

βοῦς, βοός ὁ, ἡ: бык, корова

βραδύς, εῖα, ύ: медленный

γηράσκω: стареть

δένδρον, ου τό: дерево

δουλεία, ας ἡ: рабство

Δωριεύς, έως ὁ: дориец

εἰσβάλλω: бросать во что-л., вторгаться

εἵλως, ωτος ὁ: илот

εὐρύς, εῖα, ύ: широкий

ἡδέως: охотно, с удовольствием

ἡδύς, εῖα, ύ: приятный, милый

θρασύς, εῖα, ύ: отважный, смелый

ἰσχύς, ύος ἡ: сила, мощь

κατασκευάζω: приготовлять, строить, устанавливать

κύων, κυνός ὁ, ἡ: собака

μέγας, μεγάλη, μέγα: большой

ὀξύς, εῖα, ύ: острый, пронзительный

ὄρος, ους τό: гора

πεδίον, ου τό: равнина

περίοικος, ου ὁ: периэк

πηγή, ῆς ἡ: источник

πίτυς, υος ἡ: сосна

πολύς, πολλή, πολύ: многий, большой

οἱ πολλοί: большинство

ῥέω: течь

Σπαρτιάτης, ου ὁ: спартанец

στρατηγός, οῦ ὁ: полководец

σῦς, συός ὁ, ἡ: кабан, свинья

συστρατεύω (тж. med.): вместе идти в поход

ταχύς, εῖα, ύ: быстрый

τραχύς, εῖα, ύ: шершавый, обрывистый

Урок 29

ἄκων, ἄκουσα, ἆκον: делающий против воли, не добровольно

ἀνήρ, ἀνδρός ὁ: мужчина, человек

ἀντάξιος, ον: равноценный, стоящий

ἀσκέω: упражнять, обрабатывать

ἄστυ, εως τό: город (столичный)

ἀτείχιστος, ον: неукрепленный, лишенный стен

βραχύς, εῖα, ύ: короткий

ἕβδομος, η, ον: седьмой

ἑκών, οῦσα, όν: делающий по собственной воле

εὐσεβής, ές: благочестивый

εὐτελής, ές: дешевый

ἔφηβος, ου ὁ: юноша

ἔφορος, ου ὁ: эфор, надзиратель

ζωμός, οῦ ὁ: черная похлебка

ἥβη, ης ἡ: молодость, юность

θυγάτηρ, τρός ἡ: дочь

κοινῇ: заодно, вместе

κοινός, ή, όν: общий

μάστιξ, ιγος ἡ: бич, кнут

μέλας, μέλαινα, μέλαν: черный

μήτηρ, μητρός ἡ: мать

νύξ, νυκτός ἡ: ночь

πάντως: совсем, полностью, всячески

πατήρ, πατρός ὁ: отец

στρατόπεδον, ου τό: военный лагерь

συσσίτιον, ου τό: общий обед, сотрапезничество (преимущественно pl.)

τεῖχος, ους τό: стена

ὑγίεια, ας ἡ: здоровье

ὕμνος, ου ὁ: гимн, песнь

φαῦλος, η, ον: никчемный, дурной

χορεύω: танцевать

Урок 30

ἀκρόπολις, εως ἡ: крепость, акрополь

ἄκρος, α, ον: высший, лучший

βοηθέω: помогать

γλυκύς, εῖα, ύ: сладкий, приятный

διδάσκω: преподавать; разучивать, ставить (на сцене)

εἰμί (энкл.), inf. εἶναι: быть

ἔλαιον, ου τό: оливковое масло

ἔνοικος, ου ὁ: житель

εὐμενής, ές: благосклонный

εὐτυχής, ές: удачливый, счастливый

καθαρός, ά, όν: чистый

κρατέω: обладать силой, захватывать, господствовать

λευκός, ή, όν: белый; сияющий

μεγαλοπρεπής, ές: великолепный

μέλι, μέλιτος τό: мед

οἰκοδομέω: возводить

Παναθήναια, ων τά: Панафинеи

Παρθενών, ῶνος ὁ: Парфенон

περιβάλλω: набрасывать; (med.) строить вокруг, охватывать

πίσσα, ης ἡ (атт. πίττα): смола

πολεμικός, ή, όν: боевой, воинственный

Προπύλαια, ων τά: Пропилеи

προπύλαιον, ου τό: пропилеи, преддверие, вход

προσβάλλω: швырять, прикладывать, прибывать

πύλη, ης ἡ: (обычно pl.) ворота

σπουδαῖος, ᾱ, ον: усердный; дельный, серьезный

στοά, ᾶς ἡ: портик, Стоя

τὰ μεγάλα Διονύσια: Большие (Городские) Дионисии

τίμιος, ία, ιον: почетный, ценный

τραγῳδία, ας ἡ: трагедия

ὑδραγώγιον, ου τό: акведук, водопровод

χιών, όνος ἡ: снег

Урок 31

ἀδικέω + acc.: ошибаться, поступать несправедливо, обижать (кого-либо)

αἰσχρός, ά, όν: позорный, негодный

δήμαρχος, ου ὁ: демарх, глава дема

διάδοχος, ου ὁ: преемник

διαμερίζω: разделять, распределять

δύναμαι: мочь, быть в состоянии

δύναμις, εως ἡ: сила, могущество, влияние, власть

ἐπίσταμαι: знать, уметь

εὐπατρίδης, ου ὁ: знатный, благородный

ἡγεμονία, ας ἡ: предводительство, руководство

καταλύω: разрушать, подрывать, распускать

νίκη, ης ἡ: победа

πίστις, εως ἡ: вера, верность; доказательство, ручательство

συμμαχία, ας ἡ: военный союз

συνωμοσία, ας ἡ: заговор

τέλος, ους τό: конец, цель, результат; (adv.) наконец

τέσσαρες, α (атт. τέτταρες): четыре, четверо

τιμάω: ценить, уважать, чтить

τυραννικός, ή, όν: тиранический

φιλόπονος, ον: трудолюбивый

φονεύς, έως ὁ, ἡ: убийца

Урок 32

αἰτέω: просить, требовать

ἀπωθέω: отталкивать

ἀτυχέω: терпеть неудачу

γενναῖος, α, ον: благородный

δοκέω: думать, казаться

δοκεῖ + dat.: решено (кем-либо)

ἑτοῖμος, ον (ἕτοιμος): готовый, приготовленный

εὐτυχέω: быть удачливым

ἡδέως: охотно

κράτος, ους τό: власть, сила

λογογράφος, ου ὁ: историк

λυσιτελέω: помогать

μισέω: ненавидеть

παρασκευάζομαι: готовиться

πλήν + gen.: кроме

πλοῦτος, ου ὁ: богатство

πονέω: трудиться

πρᾳότης, ητος ἡ: кротость

προσπίπτω: выпадать на долю, случаться

Σοῦσα, ων τά: Сузы, одна из столиц Персии

ὑπεκπέμπω: тайно посылать

φιλέω: любить

φοβέομαι: бояться

φρονέω: думать

μέγα φρονέω: гордиться

ὠθέω: толкать

ὠνέομαι: покупать

Урок 33

ἅμα + dat.: вместе, совместно; подобно

ἀπαντάω: встречать; идти против

ἀπατάω: обманывать

ἄπειμι: отсутствовать; отстоять

ἀφίστημι: заставлять отпасть от кого-либо

δράω: действовать, делать

ἐάω: позволять

εἴκοσι(ν): двадцать

ἐκπολιορκέω: захватывать (город с помощью осады)

ἐφίστημι: ставить во главе; останавливаться

ἡσσάομαι (атт. ἡττάομαι): терпеть поражение

ναυμαχία, ας ἡ: морское сражение

ναυτικόν, οῦ τό: флот

νὴ (τὸν) Δία: клянусь Зевсом! (при клятве); право же, ведь (вводно)

οἰκέω: жить, обитать, населять

ὁράω: видеть

ὁρμάομαι: устремляться

ὁρμάω: двигать; побуждать

πανταχοῦ: повсюду

πένθος, ους τό: несчастье, горе, траур

πολιορκέω: осаждать (город)

πορθέω: разрушать, разорять

πόσοι, αι, α: сколь многие (лат. quot)

πόσος, η, ον: сколь значительный, сколь многочисленный (лат. quantus)

σατράπης, ου ὁ: сатрап (наместник персидского царя)

σιγάω: молчать

συνίστημι: ставить вместе, собирать

τολμάω: отваживаться; переносить

Урок 34

ἀνατρέπω: опрокидывать

βοήθεια, είας ἡ: помощь

δρόμος, ου ὁ: бег; состязание в беге; место для бега

ἐλευθερόω: освобождать

ἐναντιόομαι: сопротивляться, противостоять

ζηλόω: соревноваться, подражать; завидовать; хвалить

θανατόω: умерщвлять

μάχη, ης ἡ: битва, сражение

ναυτικόν, οῦ τό: флот

πεζόν, οῦ τό: пешее войско

πληρόω: наполнять

πυρόω: предавать гоню

σελήνη, ης ἡ: луна

στρατηγέω: предводительствовать войсками

στρατοπεδεύομαι: располагаться лагерем

ταπεινόω: унижать, смирять

τρόπαιον, ου τό: трофей, памятник обращению врагов в бегство (победе над врагом)

φάλαγξ, γγος ἡ: фаланга

φόβος, ου ὁ: страх

Урок 35

ἀβουλία, ας ἡ: безрассудство, необдуманность; нерешительность

αὐτονομία, ας ἡ: автономия, независимость

ἀφικνέομαι: приходить

γέφυρα, ας ἡ: мост

γεφυρόω: мостить, соединять мостом

δεῖ + gen.: нужно (чего)

δεῖ + dat.: нужно (кому)

δέομαι + gen.: прошу, нуждаюсь (в чем-либо)

δέον, οντος τό: тж. pl. должное, необходимое, долг

διαβιβάζω: переправлять

διακόσιοι, αι, α: двести

εἰσρέω: втекать, впадать

ζάω: жить

θαρσέω (новоатт. θαῤῥέω): отваживаться, быть смелым; твердо верить

ἱππεύς, έως ὁ: всадник

μαστιγόω: бичевать

μηχανή, ῆς ἡ: орудие, способ, хитрость

μυριάς, άδος ἡ: тьма, десять тысяч

ναυπηγία, ας ἡ: кораблестроение

ὀνειδίζω: порицать

πεινάω: быть голодным

πνέω: дышать; дуть, веять

προθυμία, ας ἡ: рвение

προσπλέω: подплывать

ὑπακούω: прислушиваться, слушаться

χίλιοι, αι, α: тысяча

χράομαι: пользоваться, брать взаймы; общаться

ὡς: (при числительных) приблизительно

Урок 36

αἱρέω, αἱρέομαι: брать, схватывать; (med.) выбирать

αἰσθάνομαι: чувствовать, узнавать

ἀποπέμπω: отсылать

ἑαυτοῦ: себя самого

ἐγκώμιον, ου τό: похвальное слово

ἐγχώριος, ου ὁ: туземец

ἐκφεύγω: скрываться, ускользать

ἐμαυτοῦ: меня самого

ἕτερος, α, ον: другой (из двух)

θαῦμα, ατος τό: чудо, диво

θρασύτης, ητος ἡ: безмерная смелость

καταλαμβάνω: схватывать, понимать; происходить, случаться

καταλείπω: оставлять

κατατρέχω: сбегать

κεφαλή, ῆς ἡ: голова

κλείω: запирать

λοιπός, ή, όν: последний, остальной; будущий

λοιπόν (τό): напоследок; наконец, впредь, впрочем

μάχη, ης ἡ: битва

μισθός, οῦ ὁ: плата, мзда

οἷος, α, ον: каковой; (cum inf.) подходящий, способный (лат. qualis)

ὄπισθεν: позади, сзади

ὅσος, η, ον: сколь большой (лат. quantus)

ὅσῳ… τοσούτῳ: насколько… настолько (лат. quo… eo…, quanto… tanto…)

οὐσία, ας ἡ: имущество; сущность

παρατρέχω: пробегать мимо (чего-либо)

περιφέρω: носить кругом, повсюду, обносить

πόλισμα, ατος τό: городок

προδότης, ου ὁ: предатель

προτρέχω: выбегать вперед

πυνθάνομαι: узнавать, расспрашивать

σεαυτοῦ: тебя самого

στενοχωρία, ας ἡ: теснота

στράτευμα, ατος τό: войско

τοιόσδε, άδε, όνδε: таковой (лат. talis)

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν): такой (лат. talis)

τοιοῦτος,.. οἷος…: такой,.. как… (лат. talis… qualis)

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν): таковой (лат. tantus)

τοσόσδε, ήδε, όνδε: таковой (лат. tantus)

τοσοῦτος,.. ὅσος…: столь большой (многий),.. как… (лат. tantus… quantus)

τριακόσιοι, αι, α: триста

ὑστεραία, ας ἡ: следующий день

φράζω: высказывать, сообщать; (med.) узнавать, поэт. думать

Урок 37

ἀνάγω: возводить, увозить, выводить

ἀπειλέω: угрожать, сулить

ἀπορέω: нуждаться, быть в затруднении

ἐνεργός, όν: деятельный, трудящийся, неутомимый

ἐνθάδε: здесь, сюда; теперь, нынче

εὐθύς: тотчас же; прямо

Ἰσθμός, οῦ ὁ: Истм, Коринфский перешеек

ναυμαχέω: сражаться на море

ὄλεθρος, ου ὁ: гибель

ὁπόθεν: откуда (бы ни)

ὅποι: куда (бы ни)

ὁποῖος, α, ον: каковой (бы ни) по качеству

ὁπόσος, η, ον: каковой (бы ни) по количеству

ὅπου: где (бы ни)

ὁρμίζομαι: становиться на якорь

ὅστις, ἥτις, ὅ τι: кто бы ни, что бы ни

πόθεν: откуда (вопр.)

ποῖ: куда; доколе (вопр.)

ποῖος, α, ον: какой (вопр.)

ποτέ: когда-нибудь

πότε: когда (вопр.)

πότερος, α, ον: который (из двух)

πότερον… ἤ: или… или

ποῦ: где (вопр.)

στενός, ή, όν: узкий

συγγίγνομαι: оказываться вместе

συμβαίνει: бывает, выходит

συμβαίνω: сходиться, согласовываться, случаться

σωτηρία, ας ἡ: спасение

φροντίζω: заботиться

Урок 38

ἀνίκητος, ον: непобежденный, непобедимый

ἀποφεύγω: бежать от кого-либо, убегать, уходить

διασῴζομαι: спасаться, ускользать

ἐπιστολή, ῆς ἡ: письмо, послание

κατὰ θάλατταν, κατὰ γῆν: на море, на суше

θρόνος, ου ὁ: кресло, трон

λοιδορέω: бранить, порицать

ὁμοῦ: вместе

πανταχόθεν: отовсюду

πιστός, ή, όν: верный

πλῆθος, ους τό: множество, толпа

πολιτεύω: быть гражданином, управлять

σκότος, ους τό: тьма

σθένος, ους τό: сила, крепость

τριάκοντα: тридцать

Урок 39

ἀπειθέω: не слушаться

βέβαιος, αία, αιον: крепкий, прочный

βεβαιόω: укреплять

δεύτερος, α, ον: второй

δεύτερον (τό): во второй раз

ἐμπορευτικός, ή, όν: торговый, купеческий

ἔτος, ους τό: год

εὐλογέω: прославлять, хвалить

Μυκάλη, ης ἡ: Микале (мыс в Ионии)

νησιώτης, ου ὁ: островитянин

Πειραιεύς, έως ὁ: Пирей

Πλαταιαί, ῶν αἱ: Платеи (город в Беотии)

πρότερος, α, ον: первый, более ранний

σπονδή, ῆς ἡ: возлияние; договор

συλάω: грабить

τελευταῖος, α, ον: последний

τριήρης, ους ἡ: триера (судно с тремя рядами гребцов)

ὑπήκοος, ον: послушный, внемлющий

ὑπήκοος, ου ὁ: подданный

φθονερός, ά, όν: завистливый

Урок 40

αἰδέομαι: стыдиться; уважать

ἀτυχία, ας ἡ: неудача

γελάω: смеяться, высмеивать

δακρύω: плакать

δέω 1: связывать

δέω 2: нуждаться; med. просить

δημοκρατίζω: быть сторонником демократии

διασπάω: разрывать, уничтожать

δύω: топить; med. погружаться

δώδεκα: двенадцать

ἐκκλείω: исключать, не допускать

Ἐφέσιος, α, ον: эфесский

θορυβέω: шуметь

καθεύδω: спать

καταγελάω + gen.: высмеивать

κατακαίω (атт. κατακάω): выжигать

Κάτων, ωνος ὁ: Катон

κλείω: запирать

περιπατέω: ходить кругом, прохаживаться

πολύτλας, αντος: многострадальный

πρέσβυς, εως ὁ: старец; посол

σπάω: тянуть, тащить, извлекать

συγκαλέω: созывать

Ταραντῖνος, η, ον: тарентский; ὁ Τ. тарентинец

τελέω: совершать, заканчивать

Τρώς, ωός ὁ: Трой (миф. основатель Трои); троянец

Урок 41

Ἄνδρος, ου ἡ: Андрос (один из Кикладских островов, с городом того же имени)

ἀπολείπω: покидать, бросать, оставлять

ἀποτρέπω: отклонять, прогонять

ἀργύριον, ίου τό: серебро, (серебряные) деньги

δαίμων, ονος ὁ: божество, судьба

δεῦρο: сюда

εἰσάγω: вводить

μακαρίζω: считать счастливым

πειθώ, οῦς ἡ: убеждение

ποικίλος, η, ον: пестрый

συνάγω: сводить, собирать

ὕπνος, ου ὁ: сон

ὑπηρέτης, ου ὁ: слуга, подручный

Урок 42

γυμνής, ῆτος ὁ: гимнет, легковооруженный пехотинец

δημιουργός, οῦ ὁ: ремесленник

διαβαίνω: переправляться, переходить

διακόπτω: разрубать, прерывать

διαμερίζω: разделять

ἐρέτης, ου ὁ: гребец

ἱππεύω: скакать на лошади

καλύπτω: скрывать 1

κοινόν, οῦ τό: община, государство

κόπτω: ударять, рубить

κρύπτω: скрывать 2

κύβος, ου ὁ: куб, игральная кость

λειτουργία, ας ἡ: общественная повинность

ὁπλίζω: вооружать

ὀστρακισμός, οῦ ὁ: остракизм

πομπή, ῆς ἡ: отправление, посылка; процессия

πρόσοδος, ου ἡ: доход (обыкновенно pl.)

στρατεία, ας ἡ: поход

ῥίπτω: бросать, метать; изгонять

τάξις, εως ἡ: порядок, строй, положение

Урок 43

ἀπράγμων, ονος: бездействующий, сторонящийся общественных дел, праздный; не требующий труда

ἀχρεῖος, ον: бесполезный, непригодный

βουλευτής, οῦ ὁ: советник

δημαγωγός, οῦ ὁ: народный вождь, демократический лидер

ἐθίζω: приучать

ἐθίζομαι: привыкать

εἰκών, όνος ἡ: изображение

κατακόπτω: изрубать (на мелкие части); наносить поражение, разбивать

κληρόω: избирать по жребию

μνημεῖον, ου τό: памятник

παίδευσις, εως ἡ: воспитание, обучение

πως (энкл.): как-нибудь

τύχη, ης ἡ: случай, участь

Урок 44

αἷμα, ατος τό: кровь

ἀποκόπτω: отрубать

ἀποστρέφω: поворачивать, отвращать

Διόνυσος, ου ὁ: Дионис

δόρυ, δόρατος τό: копье

ἐλέγχω: уличать, выдавать

ἔξω: вне

ἕπομαι + dat.: следовать (за, с кем или чем-л.)

θαλλός, οῦ ὁ: росток, побег; масличная ветвь

θάπτω: хоронить

Λάκαινα, ης ἡ: спартанка

λιμός, οῦ ὁ: голод

λύκαινα, ης ἡ: волчица

οὗ: где

ποιμήν, ένος ὁ: пастух

πέραν: по ту сторону

Ῥῆμος, ου ὁ: Рем

Ῥωμύλος, ου ὁ: Ромул

σανίς, ίδος ἡ: доска

σάτυρος, ου ὁ: сатир

τρέφω: кормить, воспитывать

φύω: насаждать, выращивать

φύομαι: рождаться

Урок 45

ἅλις: достаточно

ἀναπαύομαι: отдыхать

ἀνορθόω: выпрямлять, восстанавливать

ἀπροσδόκητος, ον: неожиданный; не ожидавший

ἀριστερός, ά, όν: левый

δειπνέω: обедать

δεξιός, ά, όν: правый

εἰκών, όνος ἡ: картина, изображение

ἐπιχειρέω: приниматься, браться (за что-либо)

Κεραμεικός, οῦ ὁ: Керамик (гончарная площадь)

λιθοτόμος, ου ὁ (λιθοκόπος): каменотес

ὀνειδίζω: бранить, порицать

πάγος, ου ὁ: холм

Ἄρειος πάγος: Ареопаг

Πνύξ, Πυκνός ὁ: Пникс (холм в Афинах)

προσάγω: приводить, приносить

πρόμαχος, ου ὁ: передовой боец

Ἀθηνᾶ Πρόμαχος: Афина-воительница

φιλοφρόνως: дружелюбно

χάριν ἔχω: быть благодарным

τὰ ὤνια: товары

Урок 46

ἀμείνων, ἄριστος: лучший, самый лучший

ἀνδριαντοποιός, οῦ ὁ: скульптор

βέλτιων, βέλτιστος: лучший (чем), наилучший

ἐλάττων, ἐλάχιστος: меньший, наименьший

ἥκιστα: нисколько, ничуть

ἥττων: худший, более слабый

κρείττων, κράτιστος: лучший (более сильный), самый лучший (самый сильный)

μείζων, μέγιστος: больший, самый большой

πλείων, πλεῖστος: больший, наибольший (по количеству)

οἱ πλεῖστοι: весьма многие, толпа

ῥᾴδιος, α, ον: легкий

ῥᾴων, ῥᾷστος: более легкий, легчайший

χείρων, χείριστος: худший, самый плохой

Урок 47

αἴνιγμα, ατος τό: загадка

ἀλώπηξ, εκος ἡ: лисица

διδασκαλεῖον, ου τό: училище

δίς: дважды

εὖρος, ους τό: ширина

Θεσπιεύς, έως ὁ: феспиец

Θηβαῖος, α, ον: фиванский

κιθαρῳδός, οῦ ὁ: кифаред

λέαινα, ης ἡ: львица

Λόκρος, ου ὁ: локриец

μεσημβρία, ας ἡ: полдень, юг

Νεῖλος, ου ὁ: Нил

οὖς, ὠτός τό: ухо

πρωί: рано (утром)

Ῥώμη, ης ἡ: Рим

Σφίγξ, Σφιγγός ἡ: Сфинкс

στάδιον, ου τό: стадий, ристалище

ὕψος, ους τό: высота

Φωκεύς, έως ὁ: житель Фокиды

χείρ, χειρός ἡ: рука

χελιδών, όνος ἡ: ласточка

εἷς, μία, ἕν: 1

δύο: 2

τρεῖς, τρία: 3

τέτταρες, τέτταρα: 4

πέντε: 5

ἕξ: 6

ἑπτά: 7

ὀκτώ: 8

ἐννέα: 9

δέκα: 10

δώδεκα: 12

ἕνδεκα: 11

τρεῖς (τρία) καὶ δέκα: 13

τέτταρες (τέτταρα) καὶ δέκα: 14

πέντε καὶ δέκα: 15

ἑκκαίδεκα: 16

ἑπτακαίδεκα: 17

ὀκτωκαίδεκα: 18

ἐννεακαίδεκα: 19

εἴκοσι(ν): 20

εἷς καὶ εἴκοσι(ν): 21

εἴκοσι(ν) καὶ πέντε: 25

τριάκοντα: 30

τετταράκοντα: 40

πεντήκοντα: 50

ἑξέκοντα: 60

ἑβδομήκοντα: 70

ὀγδοήκοντα: 80

ἐννενήκοντα: 90

ἑκατόν: 100

διακόσιοι, αι, α: 200

τριακόσιοι, αι, α: 300

τετρακόσιοι, αι, α: 400

πεντακόσιοι, αι, α: 500

ἑξακόσιοι, αι, α: 600

ἑπτακόσιοι, αι, α: 700

ὀκτακόσιοι, αι, α: 800

ἐνακόσιοι, αι, α: 900

χίλιοι, αι, α: 1000

δισχίλιοι, αι, α: 2000

μύριοι, αι, α: 10000

Урок 48

ἀγγέλλω: сообщать, возвещать

ἀγωνοθέτης, ου ὁ: распорядитель (судья) состязания

αἴρω: поднимать, убирать

ἀκροατής, οῦ ὁ: слушатель

ἄνθος, ους τό: цветок

ἀποστέλλω: посылать, изгонять

Δημήτηρ, Δήμητρος ἡ: Деметра

διάζωμα, ατος τό: фриз

δρᾶμα, ατος τό: действие, дело; драма

Ἐλευσίνιος, α, ον: элевсинский

εὐφραίνω: радовать

θέατρον, ου τό: театр

θέρος, ους τό: лето

κερδαίνω: приобретать, извлекать выгоду

λύπη, ης ἡ: печаль

μιαίνω: пятнать, осквернять

νεωστί: недавно

ὁπότε, ὁπόταν: когда (бы ни)

ὄρνις, ιθος ἡ: птица

περαίνω: исполнять, достигать, оканчивать

πομπή, ῆς ἡ: праздничная процессия

θερίζω: жать, косить

σπείρω: сеять

στέλλω: посылать

Τριπτόλεμος, ου ὁ: Триптолем

Урок 49

ἀγείρω: собирать

Αἰσχύλος, ου ὁ: Эсхил

ἄσβεστος, ον: неугасимый

γέλως, ωτος ὁ: смех

ἐγείρω: пробуждать

ἐγρήγορα (perf. ἐγείρω): бодрствовать

ἐγκωμιάζω: прославлять, восхвалять

ἕδρα, ας ἡ: сиденье

ἐκεῖσε: туда

ἐξαίρω: поднимать, воздвигать

ἐπειδή: когда, после того как; так как

Εὐριπίδης, ου ὁ: Еврипид

κενός, ή, όν: пустой

κοῖλος, η, ον: выдолбленный

κοῖλον, ου τό: углубление, впадина

κωμῳδία, ας ἡ: комедия

Μαραθωνομάχης, ου ὁ: участник Марафонской битвы

παρακάθημαι: сидеть рядом

περί + acc.: вокруг, около

προσαγορεύω: обращаться с речью

προσέχω τὸν νοῦν + dat.: обращать внимание (на что-либо)

θεωρικόν, οῦ τό: деньги на театр

θόρυβος, ου ὁ: шум

σατυρικός, ή, όν: сатировский

σκώπτω: высмеивать

Σοφοκλῆς, οῦς ὁ: Софокл

σφάλλω: опрокидывать, обманывать

σχεδόν: почти

φιλόπατρις, ιδος ὁ, ἡ: патриот(ка)

χιλιάς, άδος ἡ: тысяча

ὀρχήστρα, ας ἡ: орхестра

Урок 50

Αἰγαῖον, ου τό: Эгейское море

αἰσχύνομαι: стыдиться

ἀνατείνω: протягивать вверх, поднимать, растягивать

διαβάλλω: клеветать

διασπείρω: рассеивать, распространять

ἐκβάλλω: выбрасывать, изгонять

ἐκτείνω: вытягивать

ἱστίον, ου τό: парус

καρπός, οῦ ὁ: плод

κατακρίνω: осуждать

λεγεών, ῶνος ὁ: легион

λυπέω: огорчать

λυπέομαι: скорбеть

ῥᾳθυμία, ας ἡ: легкомыслие

τείνω: натягивать, направлять(ся), напрягать(ся)

Урок 51

ἁλίσκομαι: попадаться, быть пойманным, уличенным

ἀνίστημι: поднимать

ἀναδύομαι: выныривать

ἀποδιδράσκω: убегать

αὔριον: завтра

βιόω: жить

ἐκπλέω: отплывать

ἐκφύομαι: происходить

ἐνδύομαι: надевать, проникать (во что-либо)

ἐνθουσιασμός, οῦ ὁ: воодушевление

ἔσοπτρον, ου τό: зеркало

κρατήρ, ῆρος ὁ: кратер (сосуд для смешивания вина с водой)

λούω: мыть

ὅμιλος, ου ὁ: толпа

ὀψέ: поздно

πίνω: пить

προίστημι: ставить впереди

στεφανόω: увенчивать

συμπόσιον, ου τό: пир

φθάνω: опережать

χιτών, ῶνος ὁ: хитон

ψευδής, ές: ложный

Урок 52

ἀποδίδομαι: продавать

ἀποδίδωμι: отдавать

χάριν ἀποδίδωμι: благодарить

ἆρ’ οὐ;: неужели не

ἆρα μή;: неужели

δίδωμι: давать

δίκην δίδωμι: быть наказанным, поплатиться

ἐκδίδωμι: отдавать (выдавать в замуж, сдавать в аренду, отдавать на обучение)

λαμπρότης, ητος ἡ: блеск

λοιμός, οῦ ὁ: чума

μεταδίδωμι: уделять

παραδίδωμι: передавать

πρεσβύτερος, α, ον: старший

προδίδωμι: предавать

σκηνικός, ή, όν: сценический

σοφιστής, οῦ ὁ: знаток, мудрец; софист

σπονδή, ῆς ἡ: возлияние

συνέχθω (συνεχθαίρω): вместе ненавидеть

τοὶ (энкл): в самом деле

Урок 53

Ἀβδηρίτης, ου ὁ: выходец из Абдер

ἀλήθεια, είας ἡ: истина

ἀνατίθημι: возлагать, посвящать

ἀντί + gen.: вместо

ἀντιτίθημι: противопоставлять

ἀποτίθημι: откладывать

ἁρμονία, ας ἡ: скрепление; гармония, слаженность

ἄτομον, ου τό: неделимая частица, атом

βῆμα, ατος τό: шаг; ораторская трибуна

γένεσις, εως ἡ: рождение, происхождение

διάκειμαι: быть расположенным (находиться в каком-либо состоянии)

διατίθημι: располагать (приводить в какое-либо состояние, положение)

διδάσκω: обучать

δικαστήριον, ου τό: суд

δόγμα, ατος τό: мнение, учение

ἐπιτίθημι: возлагать

ἐπιτίθεμαι: приступать, стремиться; нападать

ζητέω: искать; стремиться

κεῖμαι: лежать

κεφάλαιον, ου τό: главное; глава; капитал

κινέω: двигать (-ся)

μαθηματικός, ή, όν: математический

ξένιον, ου τό: подарок гостю

προβαίνω: проходить вперед

πρόσκειμαι: прилегать; напирать; быть свойственным; быть приверженным

προστίθημι: прибавлять

Πρωταγόρας, ου ὁ: Протагор

ῥῆμα, ατος τό: слово, речь

σκοτεινός, ή, όν: темный

συντίθημι: класть вместе, собирать; сопоставлять

τίθημι: класть

τράπεζα, ης ἡ: стол

τῇδε: здесь; таким образом

ὕλη, ης ἡ: лес; материя (материал)

φυσικός, ή, όν: естественный, природный

Урок 54

αἰτία, ας ἡ: причина, основание; вина

ἀνίστημι: поднимать, ставить (на что-либо); пробуждать

ἀνθίστημι: противопоставлять, ставить напротив

ἀπόκειμαι: лежать в стороне, храниться

ἀφίημι: отпускать, отправлять

ἀφίεμαι: воздерживаться

ἀφίστημι (+ gen): оставлять, удалять (склонять к измене кому-либо)

Βόσπορος, ου ὁ: Босфор

διίστημι: отделять, заставлять отстать; ссорить

ἐξίημι: высылать, выбрасывать

ἐφίημι: пускать, насылать, обрушивать

ἐφίεμαι: желать, стремиться

ἐφίστημι: ставить во главе

θαλαττοκρατέω: властвовать на море

Θουκιδίδης, ου ὁ: Фукидид

ἵημι: пускать

ἵστημι: ставить

ἵσταμαι (aor ἔστην, perf ἕστηκα): становиться (стать, стоять)

κίνησις, εως ἡ: движение

καθίημι: опускать

καθίστημι: устанавливать, постановлять

Μεγαρεύς, έως ὁ: мегарец (житель Мегар)

μεθίστημι: переставлять, переменять

παρίημι: отпускать, пропускать, допускать

προίστημι (προΐστημι): ставить впереди, выдвигать

ῥόος, ου ὁ: поток, река

συνίημι: понимать

συνίστημι: составлять, объединять

τάλαντον, ου τό: талант (денежная или весовая единица)

Урок 55

ἄδικος, ον: несправедливый

ἀνατρέπω: опрокидывать

ἀστράπτω: метать молнии; сверкать

ἀστράπτει (impers): молния сверкает

βροντάω: греметь (громом)

βροντᾷ (impers): гремит (гром)

βυρσοδέψης, ου ὁ: кожевник

δέδοικα (δέδια): бояться

εἰσφέρω: вносить

εἴωθα: иметь привычку, обыкновение

ἔοικα: быть похожим, казаться

ἕστηκα: стоять

εὔνοια, ας ἡ: доброжелательность, благосклонность

καθέστηκα: быть поставленным; состоять, существовать

κάθημαι: сидеть

κωμῳδοποιός, οῦ ὁ: комедиограф

ὀλιγαρχία, ας ἡ: олигархия

πέποιθα: быть убежденным

προσκτάομαι: приобретать (дополнительно), присоединять

τέθνηκα: быть мертвым

Χερσόνησος, ου ὁ: Херсонес

Урок 56

ἀμήχανος, ον: бессильный; непреодолимый

ἀνταδικέω: совершать несправедливость в ответ

ἄπειμι (< εἰμί): отсутствовать

ἄπειμι (< εἶμι): уходить (fut)

ἄπιστος, ον: неверный, подозрительный, сомнительный (не внушающий доверия)

βούλευμα, ατος τό: решение, замысел

γεννάω: порождать

δαιμόνιον, ου τό: божество

δεσμοί, ῶν οἱ: ремни; узы, оковы

δεσμωτήριον, ου τό: тюрьма

διάλογος, ου ὁ: разговор

δόμος, ου ὁ: дом, жилище

εἶμι: идти (fut)

εἴπερ: если только, хотя бы даже

ἐκπίπτω: выпадать, быть изгнанным

ἡλιαία, ας ἡ: гелиэя (суд присяжных)

ἰχθύς, ύος ὁ: рыба

καθοράω: смотреть (вниз), замечать

κατηγορέω + gen: обвинять (кого-то); доказывать

κοῦφος, η, ον: легкий

λιθοκόπος, ου ὁ: каменотес

μνημεῖον, ου τό: памятник

μάταιος, αία, αιον: пустой, тщетный

Ξενοφῶν, ῶντος ὁ: Ксенофонт

οἶδα: знать (pf = praes)

πάρειμι (< εἰμί): присутствовать

πάρειμι (< εἶμι): проходить мимо (fut)

περίειμι (< εἰμί): превосходить; оставаться; окружать

περίειμι (< εἶμι): обходить, переходить (fut)

προστάττω: ставить во главе; приказывать, предписывать

πρόσωπον, ου τό: лицо, маска

σύνειμι (< εἰμί): быть вместе

σύνειμι (< εἶμι): сходиться (fut)

σύνοιδα: сознавать

σχῆμα, ατος τό: внешность, состояние

φάσκω (iter φημί): утверждать, говорить

φιλοσοφέω: философствовать

χαλκεύς, έως ὁ: медных дел мастер, кузнец

Урок 57

ἀνάπτω 1: привязывать, прикреплять

ἀνάπτω 2: воспламенять (-ся)

ἀποδείκνυμι: показывать, объявлять; назначать

ἀπόλλυμι: губить, терять

ἀπόλλυμαι: погибать

βίαιος, αία, αιον: насильственный; вынужденный

δείκνυμι: показывать

Δημοσθένης, ους ὁ: Демосфен

διασκεδάννυμι: раскидывать, рассеивать; разбивать

ἐμπίμπλημι (ἐμπίπλημι): наполнять

ἐμπίμπρημι (ἐμπίπρημι): поджигать

Ἐπαμεινώνδας, ου ὁ: Эпаминонд

ζεύγνυμι: запрягать, соединять

ἴσος, η, ον: равный

μίγνυμι (μείγνυμι): смешивать

οἴκοι: дома

ὄμνυμι: клясться

ὀνίνημι: приносить пользу

ὀνίναμαι: иметь выгоду, получать пользу

ὀπάζω: давать в спутники (в провожатые)

Πανέλληνες, ων οἱ: все греки

πάντοτε: постоянно

πίμπλημι: наполнять

πίμπρημι: жечь

σβέννυμι: гасить

σκεδάννυμι: рассеивать, разгонять

συζεύγνυμι: сопрягать, соединять

συμμίγνυμι (συμμείγνυμι): смешивать (-ся); иметь связь; вступать в борьбу

συνδέω: связывать, соединять

φλογερός, ά, όν (φλόγεος): пылающий, жгучий

φόνος, ου ὁ: убийство

χρυσός, οῦ ὁ: золото

Урок 58

ἀγορεύω: говорить (публично), объявлять

ἁμαρτάνω + gen: ошибаться, грешить; терять, упускать

ἀναμιμνῄσκω: напоминать

ἀναμιμνῄσκομαι: вспоминать (о чем-то)

ἀπόστασις, εως ἡ: отдаление; отступничество

γεγονώς, υῖα, ός: рожденный

ἐγγύς + gen: вблизи

ἐλαύνω: гнать, преследовать

ἐντυγχάνω + dat: случайно встречаться (с кем-то), натыкаться (на что-то)

ἐξελαύνω: выгонять; выводить, выступать

ἐπιλανθάνομαι + gen: забывать (о чем-то)

εὐνή, ῆς ἡ: ложе

ζημία, ας ἡ: наказание

καταβάλλω: сбрасывать; низвергать, разрушать

λανθάνω + acc: быть скрытым (от кого-то)

λανθάνομαι + gen: забывать (о чем-то)

μέχρι + gen: вплоть до

μιμνῄσκω + gen: напоминать (о чем-то)

μιμνῄσκομαι + gen: вспоминать (о чем-то)

ὀργή, ῆς ἡ: гнев

προλαμβάνω (+ acc, + gen): брать наперед, прежде захватывать; опережать, предупреждать (в чем-то)

παρελαύνω: гнать мимо; проезжать мимо

συνόμνυμι: давать взаимную клятву; устраивать заговор

συστρατιώτης, ου ὁ: товарищ по оружию

τέμνω: резать

τίνω: платить; расплачиваться

τιτρώσκω: ранить

τυγχάνω + gen: случаться; попадать; достигать (чего-то)

φιλότιμος, ον: честолюбивый

Урок 59

ἀπέχομαι: воздерживаться

Ἀρίσταρχος, ου ὁ: Аристарх

ἄχθομαι + dat (causae): тяготиться; досадовать, сердиться (из-за чего-то)

Βάκτριος, α, ον: бактрийский

βιβλιοθήκη, ης ἡ: библиотека, книгохранилище

Γαλάτης, ου ὁ: галат

γαμέω + acc: жениться

γαμέομαι + dat: выходить замуж

ἐκπιέζω: вытеснять, выжимать

ἑλληνίζω: подражать грекам; говорить по-гречески

ἐπιμελέομαι + gen (ἐπιμέλομαι): заботиться (о чем-то)

Ἐρατοσθένης, ους ὁ: Эратосфен

Εὐκλείδης, ου ὁ: Евклид

Εὐρώπη, ης ἡ: Европа

ἔχει οὕτω(ς) (εὖ, κακῶς): быть в таком (хорошем, плохом) состоянии

Ἰουδαῖος, ου ὁ: иудей

κοσμοπολίτης, ου ὁ: гражданин мира

κτῆσις, εως ἡ: приобретение

λίαν: слишком

μάθημα, ατος τό: учение, знание

μαθηματική, ῆς ἡ: математика

μεταμέλει μοι + gen: я раскаиваюсь (в чем-то)

μηχανικός, ή, όν: изобретательный, хитрый; механический

Μουσεῖον, ου τό: храм Муз

μέλει μοι + gen: меня заботит (что-то)

οἴομαι (οἶμαι): думать, полагать

οἴχομαι: уходить, отправляться

Περγαμηνιός, οῦ ὁ: пергамец

πόλος, ου ὁ: ось (небесная, земная), полюс

προσέχω τὸν νοῦν + dat: обращать внимание (на что-то)

Πτολεμαῖος, ου ὁ: Птолемей

Ῥωξάνη, ης ἡ: Роксана

ὑπερέχω + gen: возвышаться (над чем-то), превосходить (кого-то)

ὑπισχνέομαι + acc: обещать (что-то)

φάρος, ου ὁ: маяк

φῶς, φωτός τό: свет

Урок 60

ἀποφέρω: уносить, уводить

ἀστρονομία, ας ἡ: астрономия

Κικέρων, ωνος ὁ: Цицерон

κλίνη, ης ἡ: застольное ложе

Κόρινθος, ου ἡ: Коринф

λείψανον, ου τό: остаток; останки (pl)

μωρία, ας ἡ: глупость

παιδαγωγός, οῦ ὁ: воспитатель, наставник

παραλαμβάνω: принимать, перенимать

παρέρχομαι: проходить мимо

πικρός, ά, όν: горький

προάγω: выводить вперед, побуждать; идти вперед

ῥίζα, ης ἡ: корень

Ῥόδιος, α, ον: родосский

στοιχεῖον, ου τό: элемент