Греческие частицы: καί

Основная функция: координация или сочинение двух и более элементов.

1. Координация

1.1. В значении “что и” после прилагательных и наречий, которые обозначают сходство или идентичность: ὅμοιος, ἴσος, παραπλήσιος, ὁ αὐτός etc. (возможен также дат. п.)
τήν γε Φιλήβου θεὸν οὐ δεῖ διανοεῖσθαι ταὐτὸν καὶ τἀγαθόν (Pl. Phlb. 22c). Филебову богиню не следует считать тождественной с благом (= тем же, что и благо)

1.2. После слов, предполагающих сравнение или контраст: ἄλλος, ἕτερος, οὐ ταὐτός, ἐναντίος
οὐ ταὐτὰ σύ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ (Pl. Grg. 491b). Ты обвиняешь меня не в том, в чем я тебя

1.3. Для обозначения одновременности или непосредственного следования двух действий или состояний друг за другом (“как только”, “едва”, ср. лат. cum inversum): ἅμα … καί; εὐθύς … καί; οὔπω … καί; οὐκ ἔφθην (+part. aor.) … καί
Καὶ οὔπω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, καὶ ὁ Διονυσόδωρος … εἶπεν…(Pl. Ethd. 277b). И не успел Евтидем это промолвить, как Дионисодор … сказал

NB: В том же смысле возможно простое καί… καί
καὶ ἥκομεν καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός… εἶπεν περιμένειν (Pl. Phd. 59e). Приходим мы к тюрьме, появляется привратник… (= как только мы пришли)

1.4. При перечислении
(a) καί при каждом элементе (полисиндетон); с первым элементом часто τε
…καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγδους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα (Pl. Phd. 110d). Их обломки – это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода.
(b) Если только последний элемент в перечислении имеет καί, то он либо особо выделяется, либо это et cetera
τὸ δὲ θεῖον καλόν, σοφόν, ἀγαθόν, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον (Pl. Phdr. 246e). Божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее

1.5. Если главное и придаточное предложения содержат сравнение или контраст, то καί иногда ставится в обоих частях (но может быть один καί или не быть вовсе)
εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ τῶν ἀνθρώπων ὧνπερ καὶ ἐγώ (Pl. Grg. 458a). Если ты принадлежишь к той же породе людей, что и я.

1.6. С выражениями εἴ τις ἄλλος, ὥς τις ἄλλος (“если что / кто … так это”)
εἴ τις καὶ ἄλλος ἀνήρ, καὶ Κῦρος ἄξιός ἐστι θαυμάζεσθαι (X. Cyr. 5.1.6). Если кто вооб­ще и досто­ин вос­хи­ще­ния, так это — Кир.
ἆρ’ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις [καὶ] ἄλλος ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος; (Pl. Phd. 66a; атетирует Burnet, на что указывают квадратные скобки, но Robin и Rowe оставляют καί). Разве не такой человек, Симмий, больше всех преуспеет в исследовании бытия?

1.7. После πολύς и ὀλίγος (возможно также τε καί) с качественными прилагательными
ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοις ποιηταῖς διατρίβειν πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ὁμήρῳ (Pl. Ion 530b). Вместе с тем вам необходимо заниматься многими отличными поэтами, c и прежде всех – Гомером.

2. Усиление и уточнение

2.1. Восходящая или нисходящая градация (климакс и антиклимакс)
(а) При наречиях и прилагательных, означающих качество и интенсивность
καὶ μάλα, καί σφόδρα “даже очень”; καὶ μάλιστα, καί πολλοί (ὀλίγοι)
(b) С наречиями времени
καὶ πρῴην “только недавно”; καὶ πάλαι “уже давно”
(c) С превосходной степенью
καὶ ἀπιστότατος “в высшей степени вероломный”; καὶ μωρότατον “крайне безрассудно”
(d) После вопросительных местоимений как лат. tandem: “собственно”, “вообще”
Τίνος ἕνεκα καὶ καλεῖ με τις; «Ради чего, собственно, меня кто-то зовет?»
(e) С относительными словами и предложениями в значении “хоть, всего”
καὶ ὁτιοῦν “хоть что-то”; ἀνὴρ οὗ καὶ σμικρὸν ὄφελος “человек, от которого хоть какой-то толк”

2.2. С двумя понятиями (прилагательными, местоимениями)
(а) Второе понятие превосходит первое в объеме и значении: “и притом”, “и к тому же”
Ἀλλὰ παρῆσάν τινες καὶ πολλοί γε (Pl. Phd. 58d). С ним были некоторые (друзья), и даже многие.
(b) Между положительной и превосходной степенью одного прилагательного
ἐχθροὶ καὶ ἔχθιστοι “враги, и даже заклятые”
(c) Между числительными “или даже”
διελθόντων ἐτῶν δύο καὶ τριῶν “по прошествии двух или даже трех лет”

2.3. Уточнение
(а) καὶ οὗτος “а именно”
λίθος, καὶ οὗτος μυλίας “камень, а именно жернов”
(b) уступительно (καὶ τοῦτο или καὶ ταῦτα) “несмотря на”, “хотя”
σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὤν (Pl. Grg. 508a). Ты же, мне кажется, этого в расчет нисколько не принимаешь, несмотря на всю свою мудрость
οἶσθα γὰρ ὅτι ἐπὶ στρατιᾶς ἐν ταῖς τῶν ἡρώων ἑστιάσεσιν οὔτε ἰχθύσιν αὐτοὺς ἑστιᾷ, καὶ ταῦτα ἐπὶ θαλάττῃ ἐν Ἑλλησπόντῳ ὄντας (Pl. Res. 404b–c). Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев на пиршествах ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллеспонте


Использованная литература

1) E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink, M. de Bakker. Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
2) J.D. Denniston. The Greek Particles. 2nd ed. London: Duckworth&Co; Indianapolis: Hackett, 1950 (repr. 1996).
3) H. Menge, A. Thierfelder, J. Wiesner. Repetitorium der griechischen Syntax. 12. Aufl.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011.


Материал подготовила Ольга Алиева специально для Antibarbari.com.