Amor Propertii

Fēlīcem diem Sānctī Valentīnī! Hic commentārius duo Propertiī carmina continet, quōrum in prīmō imāginem Amōris (II, 12) dēscrībit et explicat, in alterō vērō (I, 12) amōrem Cynthiae perditum flet neque cōnsōlātiōnem invenīre potest. Discipulī, quī Familiā Rōmānā in discendō ūsī sunt hoc legere possunt. 

Автор комментария — Мария Тимощук.